پس از اینکه یک سایت ASP.Net را ساختید ( برای دریافت اطلاعات بیشتر به راهکار ساخت یک سایت ساده در ASP.Net بروید )  ، صفحه ای را به آن اضافه نمایید که قرار است کنترل UpdatePanel را بر روی خود نگه دارد . قبل از اینکه یک کنترل UpdatePanel را به صفحه اضافه نمایید ، بایستی یک کنترل ScriptManger را نیز بر روی صفحه قرار دهید . کنترل UpdatePanel برای انجام امور آپدیت و دریافت و ارسال اطلاعات از قابلیت های کنترل ScriptManger استفاده می کند .