در نام گذاری مجاز به استفاده از کاراکتر های خاص چون $%^#/ و … نیستید.

در نام گذاری متغییر ها نباید از اسامی رزرو شده زبان برنامه نویسی استفاده کرد . برای مثال

استفاده از اسامی مثل class, if ,print ,… مجاز نمی باشد.

زبان پایتون دارای ۲۸ اسم رزرو شده است که این اسامی تشکیل دهنده ی ساختار کلی یک زبان برنامه نویسی است.