چند اصطلاح در email:
Inbox فولدری برای نگهداری email  های رسبده .بدین معنی که اگر شما email  را دیافت کنی در این فولدر قرار می گیرد و برای خواندن email  باید این فولدر را باز کرد
Sent  فولدری برای نگهداری نامه های ارسال شده یعنی اینکه نامه های که برای دیگران فرستاده اید در این فولدر قرار می گیرید.
Send  گزینه ای برای ارسال نامه.
Spam  هرزنامه به نامه های که از طرف شرکت ها ویا افراد جهت تبلیغات و یا مزاحمت به افراد ارسال می شود اطلاق می شود.
Bulk  فولدری برای برای نگهداری نلمه های که سایت یاهو آنها را هرزنامه تشخیص می دهد.
Trash  فولدری برای نامه های حذف شده (کاری مشابه recycle bin  در ویندوز).
Draft  فولدری برای نگهداری نامه های که کار تایپ آنها به پایان نرسیده و نیمه کاره هستند .
Compose  حروف چینی  با کلیک بر این گزینه قسمت حروف چینی سایت برای تایپ نامه باز می شود.
Attachment  الصاق کردن یا پیوست کردن  گزینه ای برای الصاق فایل به  نامه ارسالی .
پس از وارد کردن id  و password  و کلیک بر روی گزینه sign in   وارد پنجره می شویم
روی فولدر inbox  کلیک می کنیم تا باز شود و بتوانیم نامه ها یمان را بخوانیم زیرا هما نطوریکه اشاره شد
نامه های رسیده در این فولدر قرار دارند (توجه کنید که در جلوی inbox  تعداد نامه های نا خوانده به عدد نوشته شده است)
وقتی که فولدر  inbox باز شود نامه های رسیده مشاهده می کنید که درستون سمت چپ ودر زیر گزینه کلمه sender  آدرس شخص فرستنده نامه را مشاهده می کنید.
در ستون دوم و زیر گزینه subject  موضوع نامه ارسالی را مشاهده می کنید که برای خواندن نامه باید روی موضوع نامه کلیک کنید. تا پنجره نامه باز شود.