تمام اشیاء DOMDocument ، دارای یک گره ریشه می باشند . گره فوق تنها ریشه موجود بوده که سایر گره ها مستقیما” و یا غیر مستقیم به آن متصل  می گردند.  در یک سند XML ، دوازده گره  متفاوت  وجود دارد .  NODE_ELEMENT   ،  NODE_ATTRIBUTE    ، NODE_TEXT  و NODE_COMMENT نمونه هائی در این زمینه می باشند . برخی از گره ها ،  دارای فرزند و برخی دیگر فاقد فرزند می باشند . مثلا” NODE_ELEMENT  می تواند دارای شش فرزند متفاوت !  باشد . ( نگران نباشید وضعیت فوق در رابطه با یک المان است نه انسان )  و یا NODE_TEXT  فاقد فرزند است .