اشتراک داده به صورت بلادرنگ(flash)
برنامه ها ی بلادرنگ معمولاً نیاز دارند تا داده ها را بین خود به اشتراک بگذارند یا ممکن است بخواهند تابعی را به صورت همزمان در تمام سرویس گیرنده هایی که به آن متصل هستند، فراخوانی کند. کلاس SharedObject برای خیلی از برنامه نویسان خبره فلش آشنا می باشد.

شیء مشترک میتواند استفاده شود تا :

· همه سرویس گیرنده هایی را که به آن برنامه کاربردی متصل هستند آگاه کند.

· اطلاعات مربوط به موقعیت، مکان و رنگ هر عنصر گرافیکی که بین همه سرویس گیرنده ها مشترک است در خود نگه دارد.

· داده ها را برای هر کدام از عناصر این شیء مشترک نگه می دارد.

برای استفاده ازشیء مشترک، درآغازآن را با استفاده از دستورSharedObject.getRemote() تعریف می کنیم و به کمک دستور connect به سرویس دهنده متصل می کنیم.سپس باید تابع onSync را در این شیء مشترک تعریف کنیم.وقتی سرویس گیرنده به این شیء مشترک متصل می شود یا تغییری در آن ایجاد می شود، این تابع فراخوانی می شود.کدی که در داخل این تابع نوشته می شود بستگی به نیاز ما متفاوت است.برای نمونه در گفتگو اینترنتی، لیست کاربران آنلاین را با استفاده ازشیء مشترک به روز رسانی می کنیم.با ورود هر کاربر جدید این شیء مشترک تغییر می کند و تابع onSync در همه سرویس گیرنده ها فراخوانی می شود. کد تابعonSync نام همه کاربران آنلاین را از این شیء‌مشترک ‌دریافت می کند و داخل فهرست کاربران آنلاین قرار می دهد.

ساختار زیر دو سرویس گیرنده را نشان می دهد که به یک شیء مشترک به نام obj1 متصل شده اند.وقتی هر سرویس گیرنده به سرویس دهنده متصل می شود، پیغام clear در آنها فراخوانی می شود.سپس سرویس گیرنده۱ درpropery ای با نام ‘x’ مقدار ۴ را قرار می دهد.سپس سرویس گیرنده۱ یک پیغام success دریافت می کند به این معنی که تغییرات انجام شده در شیء مشترک با موفقیت انجام شده است.سرویس گیرنده۲ هم یک پیغام change دریافت می کند که نشان دهنده این است که obj1  تغییر پیدا کرده است.