اشاره گر ها و آرایه ها :

دیدیم که عناصر آرایه پشت سر هم در حافظه قرار می گیرند و بدانید که نام آرایه یک اشاره گر است. در واقع نام آرایه در برگیرنده آدرس اولین عنصر آرایه در حافظه است و چونکه عناصر آرایه بدون فاصله و به ترتیب در حافظه قرار می گیرند بنابراین می توان با داشتن نام آرایه که در واقع یک نوع اشاره گر است به کلیه عناصر آن در برنامه نویسی زبان C++ دست پیدا کرد .

در قطعه برنامه C++ زیر به بررسی ارتباط اشاره گر ها و آرایه ها می پردازیم :

awe

همانطور که در بالا ملاحظه می کنید به راحتی می توان از اشاره گر بجای آرایه ها استفاده کرد.

rrt

ggf

در قطعه برنامه C++ بالا آرایه ای بنام numbers و یک اشاره گر بنام p تعریف کرده ایم. در سطر ۹ اشاره گر را برابر با عنصر اول آرایه قرار می دهیم پس هر دو به یکجا اشاره می کنند. سپس در سطر ۱۰ بجایی که اشاره گر اشاره می کند و برابر با عنصر اول آرایه است مقدار ۱۰ را می دهیم. در سطر بعد اشاره گر را یکواحد افزایش می دهیم که با اینکار به خانه بعدی یا همان عنصر دوم آرایه اشاره می کند و باز مقدار محتوای آن خانه را برابر با ۲۰ قرار می دهیم. در کد بالا سعی شده تا انواع برابری های آرایه و اشاره گر را نشان دهم تا برای شما عزیزان بحث جذابتر و روشنتر گردد. به همین روال ما به اشاره گر مقدار می دهیم و چون اشاره گر و آرایه با هم برابرند پس آرایه نیز با اینکار مقداردهی می شود. سپس با استفاده از یک حلقه تکرار for در سطرهای ۱۹و۲۰ مقادیر آرایه را چاپ می کنیم .

خدمت عزیزان باید عرض کنم که از اشاره گر ها نیز می توان بجای رشته ها استفاده نمود و مطالب مانند مطالب آرایه ها دنبال خواهد شد پس از بیان این مورد صرفنظر می کنم .