اسکریپت فریم

اسکریپیتی است که یک فریم را کنترل می کند