چگونگی استفاده صحیح از تگ <address>

کاربرد صحیح تگ <address> برای مشخص کردن نویسنده و یا مالک محتوا و سند مورد نظر در صفحه وب است. بنابراین در کنار نام می توانید آدرس، شماره تلفن، ایمیل و سایر اطلاعات را نیز درج کنید.