چگونگی استفاده صحیح از تگ <img&gt

صفت alt در تگ <img&gt باید حاوی شرح دقیقی از محتویات تصویر مورد استفاده باشد. اگر تصویر به صورت لینک استفاده شده است، محتویات صفت alt میتواند برای موتورهای جستجو به عنوان شرح لینک و موضوع آن تلقی شود. چراکه محتویات موجود در عکس برای موتورهای جستجو قابل درک نیست. اگر تصویر شما مهم نیست، حداقل از یک صفت alt به صورت خالی استفاده کنید