کنترپنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی نمی‌کنند، جهت فعال کردن آن، مراحل زیر را طی نمایید:

ابتدا به مسیر زیر رفته

/etc/exim.conf

حال کد زیر را به بخش uservacation و userautoreply اضافه نمایید:

headers = Content-Type: text/plain; charset=”UTF-8″

یکی از دو کد زیر را انتخاب و به فایل اضافه نمایید:

subject = “${if def:h_Subject: {Autoreply: \”${escape:${length_50:$rh_Subject:}}\”} {Autoreply Message}}”

subject = ${if def:h_subject: \
{Autoreply: ${rfc2047:${quote:${escape:${length_60:$h_subject:}} }} }\
{Autoreply Message} \

همچنینمی‌توانید از $rh_Subject به جای $h_Subject استفاده نمایید.