استفاده از تگ div

هنگامی که با HTML انس میگیریم و با CSS آشنایی پیدا میکنیم، معمولا تگ <div> اولین و راحترین عنصری است که به کار کردن با آن مسلط می شویم. بنابراین سعی میکنیم هر چیزی در صفحه را با تگ <div> احاطه کنیم. این امر باعث میشود از کاربرد سایر عناصر در جای مناسب خود غافل شویم.
چگونگی استفاده صحیح از تگ <div>

تگ <div> معمولا برای تعیین ساختار اصلی صفحه مورد استفاده قرار میگیرد و پس از آن باید در بخش های داخلی ساختار ایجاد شده در هر قسمت از مناسبترین تگ موجود در HTML استفاده کرد. برای رعایت HTML معنایی عناصری مانند پاراگراف، لیست های مرتب و نامرتب، برچسب ها و سایر عناصر موجود در HTML باید در جای مناسب خود بکار گرفته شوند.