استفاده از تگ <hr>
چگونگی استفاده نادرست از تگ <hr>

استفاده از این تگ این روزها بسیار رایج شده است. بسیاری از افراد به اشتباه از تگ <hr> برای رسم کردن یک خط جداکننده بین بخش های مختلف در یک صفحه وب استفاده میکنند.
چگونگی استفاده صحیح از تگ <hr>

برای جدا کردن بخش های مختلف در یک صفحه می توانید خاصیت border در CSS استفاده کنید. تگ <hr> نیز هنوز به قوت خود باقیست اما تگ <hr> برای شرایط خاص مانند مشخص کردن فصل های یک کتاب، پانوشت و یا بندهای اشعار در نظر کرفته شده است.