تگ های heading  برای نمایش ساختار صفحه به کاربران است. در حال حاظر ۶ اندازه از این نوع تگ ها که با شروع شده، مهم ترین آن هاست و آخری است که از نظر مهمی آخرین است.

استفاده از این تگ ها باعث می شوند که، این نوشته ها از نوشته های بقیه سایت بزرگتر باشند. و این به کاربران دید کلی در باره مطلبی که می خواهند بخوانند می دهد. استفاده ترکیبی از این تگ ها باعث بهینه شدن ساختار متن می شود. و کار جستجو در صفحات را برای کاربران آسان تر می کند.

روش های مناسب برای تگ های هدینگ

۱٫تصور کنید که می خواهید خلاصه ای را بنویسید- شبیه به نوشتن یک خلاصه از مقاله، تعدادی از عبارات مهم را در این بخش قرار دهید که کاملاً مرتبط با متن شما هستند.

بپرهیزید از  :
– قرار دادن نوشته در تگ heading که به وضوح ساختار صفحه را بیان نمی کند.
– استفاده از تگ heading در جائی که بهتر است از تگ های و استفاده شود.
– به صورت پشت سر هم عبارات را از تگ شماره ۱ تا ۶ قرار دهید.

۲٫ استفاده از این تگ در جای مناسب – از تگ heading در جای مناسب و معنی دار خودش استفاده کنید. استفاده زیاد از این تک ها باعث اذیت شدن کاربر می شود

بپرهیزید از  :
– به صورت افراطی از این تگ استفاده کنید.
– قرار دادن تمامی نوشته های سایت در این تگ.
– استفاده از این تگ برای زیبا کردن نوشته نه نمایش ساختار سایت.