استفاده از چند تابع
در زبان C، می‌توان در هر برنامه به هر تعداد که نیاز باشد تابع تعریف کرد و به کار برد و هر تابع می‌تواند تابع دیگری را فراخوانی کند. در اغلب زبانهای برنامه‌سازی مانند زبان پاسکال  توابع به صورت تودرتو تعریف می‌شوند و تابعی که در درون یک تابع تعریف شده نمی‌تواند با تابع دیگر فراخوانی شود. در واقع تابعی را که در درون یک تابع تعریف شده نمی‌توان با توابع دیگر رؤیت کرد. زبان C این طور نیست، یعنی توابع به صورت تودرتو تعریف نمی‌شوند و دستیابی به همه توابع به صورت یکسان است و هر تابع می‌تواند تابع دیگر را فراخوانی کند. برای اینکه مفهوم بالا روشن شود، به شکل  توجه کنید که ارتباط توابع در C و پاسکال را نمایش می‌دهد و مفهوم توابع تودرتو را روشن می‌سازد.

elah
در شکل دو تابع f1 و f2 نمی‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. دو تابع f1 و f3 می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. دو تابع f2 و f3 نیز می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

qqq
در شکل همه توابع می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین در زبان C، توابع تودرتو یعنی امکان تعریف دو تابع به صورت تودرتو وجود ندارد.