از خلاقیت، به نفع خودتان استفاده کنید

فنون مذاکره در بازاریابی – خلاقیت در مذاکره در هر مذاکره، خلاقیت اهمیت بسیار زیادی دارد.

در مطالعه ای که بر روی دانشجویان MBA انجام شد، شرکت کنندگان در مطالعه، به ۲ گروه تقسیم شدند تا در کارگاه های آموزشی متفاوتی شرکت کنند. یک گروه بر حل سیستماتیک مسئله تمرکز داشت و گروه دیگر بر راه حل هایی تمرکز داشت که دانشجویان را به «لذت بردن»، «انتقاد نکردن از ایده ها» و «جست وجو برای احتمال های جدید» ترغیب می کرد. سپس از هر گروه خواسته شد تا در مورد تخصیص بودجه مذاکره کنند. دانشجویانی که تحت آموزش خلاقانه قرار گرفته بودند (گروهی که بر ایده ها و نتایج غیرمتعارف تأکید داشتند) این وظیفه را بهتر از گروهی انجام دادند که در کارگاه های آموزشی سنتی تر شرکت کرده بودند.

این قبیل مطالعات، ارزش خلاقیت را در تولید راه حل ها و احتمال های جایگزین منحصربه فرد نشان می دهد و باید در زمان تنظیم دستور کار مذاکرات تان به این مسئله فکر کنید. اگر دستور کار شما شبیه به فهرستی با موارد زیاد، با موضوعات دقیقی مانند بودجه و پرسنل باشد، این دستور کار تمرکز را بر موضع هایی مانند «به ۳۵ درصد از بودجه نیاز دارم» یا «به تخصیص مجدد ۱۰ کارمند در تیم خود نیاز دارم» قرار می دهد، ولی به دلیلِ وجود این نیازها (منافع موجود در پسِ آنها) نمی پردازد.

برای مقابله با این مشکل، بر چیزهای نامحدودی مانند هدف ها و نگرانی ها تمرکز کنید. در این صورت، به دلیل ها خواهید پرداخت، یعنی به منافع اساسی که در ریشه و اساسِ موضع هر یک از طرف ها قرار دارد.