ارزیابی نیازمندی های Certificate Template

Certificate Template ها امکانی را فراهم می کنند تا شما بتوانید فرآیند ثبت نام Certificate یا Enrollment را در یک محیط مدیریت شده در Active Directory انجام دهید.با توجه به اینکه هر نسخه از محصولات ویندوز سروری که مایکروسافت ارائه کرده است دارای Certificate Template هایی با ویژگیها و نسخه های خاصی خود هستند ، مسئله هماهنگی یا Compatibility بایستی یکی از مسائلی باشد که در طراحی PKI بایستی در نظر بگیرید. اگر تاریخچه Certificate Template هایی که مایکروسافت ارائه داده است را بررسی کنیم ، میبینیم که در نسخه ویندوز سرور ۲۰۰۰ مایکروسافت تعداد ۷۱ عدد Certificate Template ایستا و ثابت ارائه کرد ، در ویندوز سرور ۲۰۰۳ به Certificate Template ها قابلیت دلخواه سازی یا Customization را اضافه کرد و تعداد Certificate Template های خود را به ۷۳ عدد اضافه کرد ، اما در ویندوز سرور ۲۰۰۸ ضمن اینکه مایکروسافت Certificate Template های نسبتا بیشتری ، نسبت به محصولات قبلی خود اضافه کرده بود امکانات بیشتری به این قابلیت در ساختار CA نیز اضافه کرده بود ، تعداد Certificate Template ها در ویندوز سرور ۲۰۰۸ به عدد ۷۳ رسید.

به دلیل محدودیت ها و وابستگی هایی که مربوط به سیستم عامل می باشد ، Template های ویندوز سرور ۲۰۰۸ صرفا می تواند به CA هایی ارائه شوند که بر روی آنها ویندوز سرور ۲۰۰۸ نصب شده باشد . فقط کلاینت های ویندوز ویستا و سون و سرور ۲۰۰۸ می توانند برای ثبت نام هر ۷۳ عدد Template ای که در ساختار PKI این سرور وجود دارد برای کامپیتورهای خود ثبت نام کنند. اگر تا به حال فقط ۷۲ عدد از Template ها را در AD DS Forest نصب کرده اید ، بایستی Template های فعلی خود را بروز رسانی کرده و به جدید ترین تعداد که ۷۳ عدد است ارتقاء دهید ، اگر هیچگونه Certificate Template ای در ساختار خود ندارید ، هر تعداد Template که تاکنون ایجاد شده است را می توانید در قسمت Configuration Container در AD DS Forest براحتی اضافه کنید.