(flash)
ارتیاط برنامه های کاربردی باData Source

flashcom می تواند باdata source ها مانند سرویس دهنده وب و پایگاه داده ها ارتباط داشته باشد.

باید در actionscript طرف سرور کدنویسی اضافه تری انجام دهیم تا ارتباط برنامه کاربردی با coldfusion یا برنامه های دیگر انجام شود.flashcom می تواند از پایگاه داده پرس و جویی انجام دهد سپس نتیجه پرس و جو را به سرویس گیرنده اطلاع دهد.