عناصر HTML

عناصر HTML اجزاء سازنده یک مجموعه HTML هستند. عنصر HTML یعنی هر چیزی که بین تگ ابتدایی و انتهایی وجود دارد.

با توجه به مثالهای بالا

rr

تگ شروع تگ باز و تگ پایانی تگ بسته نیز نامیده می شوند.

عناصر و یا اجزاء یک مجموعه HTML  دارای نظام و قواعد خاصی هستند که تعدادی از آنها در زیر گفته می شود.

عناصر HTML با یک تگ باز شروع می شوند.
عناصر HTML با یک تگ بسته به پایان می رسد.
محتوای عناصر در بین تگهای ابتدایی و انتهایی قرار می گیرند.
بعضی از عناصر HTML محتوایی ندارند.
این عناصر در تگ ابتدایی بسته می شوند مانند (<br/> )
بعضی از عناصر HTML دارای مشخصات و تواناییهایی هستند.