اثر درآمد و حرفه طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک

طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک که بالای یک بیلیون دلار درآمد دارا بودند در این مطالعه امتیاز کمتری نسبت به طراحی سایت های کسب و کار الکترونیکی که کمتر از یک بیلیون دلار درآمد دارا بودند، کسب نمودند.
حالا به طراحی سایت هایی نگاهی دقیق می کنیم که درآمدی بالای یک بیلیون دلار دارا بودند. در این طراحی سایت ها مشتریهای برای خرید از طراحی سایت مجبور به ثبت نام در طراحی سایت می شدند. به علاوه، در این طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک، سیستم پرداخت پیچیده ای نیز هست که انجام و تکمیل خرید را برای مشتریهای سایت پیچیده می سازد. در مقایسه، برخی از طراحی سایت های کوچک تری که درآمد کمتری از طراحی سایت های بزرگ تر دارا بودند، دارای یک هدف بودند: مهیا نمودن راحتی و آسودگی برای مشتریهای در هنگام خرید از طراحی سایت.

توجه نمایید که اکثریت صفحه پرداخت طراحی سایت ها که بیشترین امتیاز را در این مطالعات از آن خود نمودند، درآمدی کمتر از یک بیلیون دلار دارند.

اگر به کسب و کار های مربوط به این طراحی سایت ها نیز نگاهی بی اندازیم، قطعات خودرو در این آزمایش، بیشتر از هر حرفه ای دیگر امتیاز کسب نموده است، این در حالی است که تجهیزات بانک ها و ادارات  پایین ترین سهم امتیاز این آزمایش را کسب نموده است. حرفه های غذایی و دارویی نیز بدترین و نامناسب ترین تجربه کاربری را در مرحله پرداخت طراحی سایت ها برای مشتریهای خود به وجود آوردند.

جالب است بدانید که هر دو امتیاز پایین و بالا دارای روند پرداخت مشابه ای در طراحی سایت خود بودند. در حقیقت، صفحه های پرداخت سایت آن ها یکسان است. به صفحه پرداخت طراحی سایت های Staples، Office Depot و Officemax نگاهی بی اندازید. البته نمی خواهم در این زمینه اغراق کنم، اما صفحه پرداخت طراحی سایت Office Supplies واقعا تاسف بار است، به این خاطر که علاوه بر این که امتیازی کمتر از حد معمول کسب کرده اند، تجربه ناسازگاری را نیز برای مشتریهای سایت خود به وجود آورده است. توجه داشته باشید که شاید سیستم پرداخت کالاها و خدمات چند طراحی سایت با هم یکسان باشد، اما این حرفه و کسب و کار بخصوص آن ها است که در امتیاز گرفتن آن ها نیز اثر بسزایی دارد. البته نبایست این را نیز فراموش کنیم که تجربه کاربری حاصل از این صفحه نیز خیلی پراهمیت است و بیشترین اثر را در کسب امتیاز در این آزمایش در بر دارد.