اتصال به روتر
ابتدا باید console cable)rollover cable) را متصل کنیم com port را به سیستم و RJ45 را به console port
کابل کنسول روتر

۱٫برنامه Heyper Terminal را اجرا میکنیم و اسم مورد علاقه را وارد میکنیم

۲٫پورت اتصال را انتخاب میکنیم (com1 or com2) هر کدام که در سیستم باز است

۳٫اکنون port setting را تنظیم میکنیم.جتما باید restore defaults را انتخاب کنیم سپس ok را میزنیم برای اتصال به روتر

زمانی که به (CLI(Command Line Interface وارد میشویم سه mode اصلی در پیش رو دارید که باید اسم و مشخصات آنها را بدانید

۱٫Router> –>user mode or enable mode
۲٫Router# –>privileged mode
۳٫Router(config)# –>global mode