سلام خدمت شما دوستان در این بخش به اموزشssas میپردازم .خدمات تجزیه ی SQL Server (SSAS) یک فن آوری از Microsoft Business Intelligence stack می باشد که برای توسعه ی راه حل های Online Analytical Processing (OLAP) به کار می رود. در ترم های ساده می توانید از SSAS برای ایجاد Cube ها استفاده کنید، با استفاده از data marts / data warehouse می توانید تجزیه ی سریعتر و عمیقتری از داده داشته باشید.

Cube ها منابع داده ی چند بعدی می باشند که دارای ابعاد و حقایقی به عنوان مولفه های اساسی خود می باشند. از یک رابطه ی ژرفانمایی ابعاد می توانند به عنوان جدول های برتر و واقعیت ها نیز به عنوان جزئیات قابل اندازه گیری در نظر گرفته شوند. این جزئیات به طور کلی در یک فرمت ملکی از قبل تنظیم شده ذخیره می شوند و یوزرها می توانند حجم زیادی از داده را آنالیز کرده و این داده را خیلی ساده به وسیله ی ابعاد تقسیم کنند. عبارت چند بعدی (MDX) ردیف زبان می باشد که برای ردیف کردن یک cube استفاده می شود، مشابه روش T-SQL که برای ردیف کردن یک جدول در SQL Server استفاده می شود. مثال های ساده ای از ابعاد عبارتند از تولید، جغرافی، زمان، مشتری و مثال های مشابه واقعیت ها عبارتند از سفارشات و فروشها. یک نمونه تجزیه می تواند تجزیه ی فروش در آسیا و اقیانوس آرام در طی پنج سال گذشته باشد. شما می توانید این داده را به عنوان یک جدول کلیدی در نظر بگیرید که جغرافی در آن یک ستون تقارن و سال ها ردیف تقارن می باشند و فروش ها نیز به عنوان مقادیر در نظر گرفته می شوند. همچنین جغرافی می تواند رده بندی خود را داشته باشد: کشور، شهر، ایالت. زمان هم می تواند رتبه بندی خود را داشته باشد، سال، نیمسال، یک چهارم. بنابراین فروش ها می توانند به وسیله ی هرکدام از این رتبه بندی ها برای تبزیه ی موثر داده، تجزیه شوند.

فرایند توسعه ی یک نمونه cube با سطح بالاتر دارای مراحل زیر می باشد:

۱٫ خواندن داده از یک مدل ابعادی

۲٫ تنظیم یک نمودار در BIDS (Business Intelligence Development Studio)

۳٫ ایجاد ابعاد، مقیاس ها و cubeها از این نمودار

۴٫ میزان سازی دقیق به عنوان پیش نیازها

۵٫ تنظیم cube