سلام وب مستری های عزیز ، حال شماخوبه  امیدوارم که شاد وسرحال بااموزشهای ما که درمورد php  و این بار در مورد نوع داده فیلدها میباشد همراه باشیدو از ان استفاده ببرید.

 

نوع داده عددی

نوع داده  Gyration assess 
TINYINT  (-۱۲۸) – ۱۲۷ or 0 – 255
SMALLINT  (-۳۲۷۶۸) – ۳۲۷۶۷ or 0 – 65535
MEDIUMINT  (-۸۳۸۸۶۰۸) – ۸۳۸۸۶۰۷ or 0 – 16777215
INT (-۲۱۴۷۶۸۳۶۴۸) – ۲۱۴۷۶۸۳۶۴۷ or 0 – 4294967295
BIGINT (-۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۸) – ۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۷ or 0 – 18446744073709551615
FLOAT(X) (-۳٫۴۰۲۸۲۳۴۶۶E+38) – (-1.175494351E-38), 0, and 1.175494351E-38 – 3.402823466E+38.
FLOAT The same as above
DOUBLE (-۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۱۵۷E+308) – (-2.2250738585072014E-308), 0, and 2.2250738585072014E-308 – 1.7976931348623157E+308

 

میزان حافظه مورد نیاز متغیر ها در جدول زیر آمده است.

نوع داده حافظه مورد نیاز
TINYINT ۱ byte
SMALLINT ۲ bytes
MEDIUMINT ۳ bytes
INT ۴ bytes
INTEGER ۴ bytes
BIGINT ۸ bytes
FLOAT(X) ۴ ifX <=24 or 8 if 25 <=X <=53
FLOAT ۴ bytes
DOUBLE ۸ bytes
DOUBLE PRECISION ۸ bytes
REAL ۸ bytes
DECIMAL(M,D) M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M<d)< td=””>
NUMERIC(M,D) M+2 bytes if D>0, M+1 bytes if D=0(D+2, if M<d)< td=””>

 

 

نوع داده رشته ای 

 

نوع داده Gyration assess
CHAR ۱-۲۵۵ character
VARCHAR ۱-۲۵۵ character
TINYLOB, TINYTEXT ۱-۲۵۵ character
BLOB, TEXT ۱-۶۵۵۳۵ character
MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT ۱-۱۶۷۷۷۲۱۵ character
LONGLOB, LONGTEXT ۱-۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵ character
ENUM(‘element1′,’element2’,…) Maximal 65535 character
SET(‘element1′,’element2’,…) Maximal 64 element

 

 

 

میزان حافظه مورد نیاز

 نوع داده حافظه مورد نیاز
CHAR(M) M bytes, 1 <=M <=255
VARCHAR(M) L+1 bytes, L <=M and 1 <=M <=255
TINYLOB, TINYTEXT L+1 bytes, L <2^8
BLOB, TEXT L+2 bytes, L<2^16
MEDIUMLOB, MEDIUMTEXT L+3 bytes, L<2^24
LONGBLOB, LONGTEXT L+4 bytes, L<2^32
ENUM(‘element1′,’element2’,…) ۱ or 2 bytes, depend to the number of element
SET(‘element1′,’element2’,…) ۱, ۲, ۳, ۴ or 8 bytes, depend to the number of element

 

نوع داده تاریخ

 

نوع داده Gyration assess
DATETIME ‘۱۰۰۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰’ to ‘9999-12-31 23:59:59’
DATE ‘۱۰۰۰-۰۱-۰۱’ to ‘9999-12-31’
TIMESTAMP ‘۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰’ – ۲۰۳۷
TIME ‘-۸۳۸:۵۹:۵۹’ to ‘838:59:59’
YEAR ۱۹۰۱ – ۲۱۵۵

 

میزان حافظه مورد نیاز

 

نوع داده حافظه مورد نیاز
DATE ۳ bytes
DATETIME ۸ bytes
TIMESTAMP ۴ bytes
TIME ۳ bytes
YEAR ۱ bytes