سلام خسته نباشید دوستان عزیز از اینکه همراه ما تا به اینجا بوده اید از شما سپاسگذاریم. همانطورکه میدانید امروز در مورد jquery اموزشههای را گذاشته بودم. این بخش هم اختصاص پیدامیکنه به نوارهای پیشروی در j.JqueryUIنوارهای پیشروی (progress bar) میزان پیشروی یک عملکرد یا یک پروسه را نشان می دهد. می توانیم نوتر پیشروی را به دو گروه determinate progress bar و indeterminate progress bar تقسیم بندی کنیم.

Determinate progress bar (نوار پیشروی مشخص) تنها در موقعیت هایی استفاده می شود کهسیستم می تواند به درستی وضعیت فعلی را آپدیت کند. نوار پیشروی determinate هرگز نباید از چپ به راست پر شود و سپس برای یک فرایند مجزا به عقب بازگردد.

اگر وضعیت حقیقی نمی تواند محاسبه شود، indeterminate progress bar باید برای ارائه ی بازخورد یوزر به کار گرفته شود.

jQueryUI یک نوار پیشروی با استفاده ی آسان ارائه می دهد که می توانیم از این طریق یوزرها را مطلع کنیم که اجرای درخواست انجام شده برای برنامه ی ما سخت می باشد. jQueryUI متد progressbar() را برای ایجاد نوارهای پیشروی ارائه می دهد.

ترکیب:

متد progressbar() به دو روش زیر انجام می شود:

$(selector, context).progressbar (options) Method

$(selector, context).progressbar (“action”, params) Method

متد $(selector, context).progressbar (options)

متد progressbar (options) اعلام می کند که یک عنصر HTML می تواند به فرم یک نوار پیشروی مدیریت شود. پارامتر options آبجکتی است که ظاهر و رفتار نوار پیشروی را تعیین می کند.

ترکیب

$(selector, context).progressbar (options);

شما می توانید با استفاده از آبجکت Javascript یک یا چند گزینه را همزمان ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه برای ارائه وجود دارد، می توانید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).progressbar({option1: value1, option2: value2….. });

جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که می توانید با این متد استفاده کنید:

Option

Description

disabled

وقتی این گزینه روی true تنظیم شده باشد، نوار پیشروی را غیرفعال می سازد. مقدار پیش فرض آن false می باشد.

max

این گزینه حداکثر مقدار برای یک نوار پیشروی را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن ۱۰۰ می باشد.

value

این گزینه مقدار اولیه ی نوار پیشروی را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن ۰ است.

در بخش بعد مثال هایی از قابلیت نوار پیشروی مشاهده خواهید کرد.

قابلیت پیش فرض

مثال زیر توضیح ساده ای از قابلیت نوار پیشروی را ارائه می دهد که هیچ پارامتری به متد progressbar() انتقال نمی دهد.

jQuery UI ProgressBar functionality<title></p> <p> .ui-widget-header {</p> <p> background: #cedc98;</p> <p> border: 1px solid #DDDDDD;</p> <p> color: #333333;</p> <p> font-weight: bold;</p> <p> }</p> <p> $(function () {</p> <p> $(“#progressbar-1”).progressbar({</p> <p> value: 30</p> <p> });</p> <p> });</p> <div id="progressbar-1"> <div> <p>اجازه بدهید کد بالا را در فایل HTML به نام progressbarexample.htm ذخیره کنیم و آن را در یک مرورگر استاندارد که javascript را پشتیبانی می کند، باز کنیم. پس از آن باید نتیجه ی زیر را مشاهد. اکنون می توانید با نتیجه بازی کنید.</p> <p>این مثال ایجاد یک نوار پیشروی را با استفاده از متد progressbar() نشان می دهد. این یک نوار پیشروی پیش فرض می باشد.</p> <p>استفاده از max و value</p> <p>مثال زیر استفاده از گزینه های values و max را در قابلیت نوار پیشروی JqueryUI نشان می دهد.</p> <p> <title>jQuery UI ProgressBar functionality<title></p> <p> .ui-widget-header {</p> <p> background: #cedc98;</p> <p> border: 1px solid #DDDDDD;</p> <p> color: #333333;</p> <p> font-weight: bold;</p> <p> }</p> <p> $(function () {</p> <p> var progressbar = $(“#progressbar-2”);</p> <p> $(“#progressbar-2”).progressbar({</p> <p> value: 30,</p> <p> max: 300</p> <p> });</p> <p> function progress() {</p> <p> var val = progressbar.progressbar(“value”) || 0;</p> <p> progressbar.progressbar(“value”, val + 1);</p> <p> if (val < 99) {</p> <p> setTimeout(progress, 100);</p> <p> }</p> <p> }</p> <p> setTimeout(progress, 3000);</p> <p> });</p> <div id="progressbar-2"> <div> <p>اجازه بدهید کد بالا را در فایل HTML به نام progressbarexample.htm ذخیره کنیم و آن را در یک مرورگر استاندارد که javascript را پشتیبانی می کند، باز کنیم. پس از آن باید نتیجه ی زیر را مشاهد. اکنون می توانید با نتیجه بازی کنید.</p> <p>در اینجا مشاهده می کنید که نوار پیشروی از راست به چپ پر شده و وقتی مقدار به ۳۰۰ می رسد، متوقف می شود.</p> <p>متد $(selector, context).progressbar (“action”, params):</p> <p>متد progressbar (“action”, params) می تواند عملکردهایی را روی نوار پیشروی اجرا کند، از جمله تغییر درصد پیشروی. عملکرد به عنوان یک رشته در اولین مبحث مطرح می شود ( به عنوان مثال مقداری برای تغییر درصد پیشروی). در جدول زیر عملکردهایی را بررسی خواهید کرد که می توانند انتقال یابند.</p> <p>ترکیب:</p> <p>$(selector, context).progressbar (“action”, params);</p> <p>جدول زیر action های مختلفی را لیست می کند که با این متد استفاده می شوند:</p> <p>Action</p> <p>Description</p> <p>destroy</p> <p>این عملکرد قابلیت نوار پیشروی را از یک عنصر به طور کامل حذف می کند. عناصر به وضعیت pre-init خود بازمی گردند. این متد هیچ برهانی (argument) را نمی پذیرد.</p> <p>disable</p> <p>این عمل قابلیت نوار پیشروی را روی یک عنصر غیرفعال می سازد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.</p> <p>enable</p> <p>این عمل قابلیت نوار پیشروی را روی یک عنصر فعال می سازد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.</p> <p>option( optionName )</p> <p>این عمل مقدار کنونی را، که با optionName تعیین شده در ارتباط است، بازمی گرداند. در اینجا optionName یک رشته می باشد.</p> <p>option</p> <p>این عمل، یک آبجکت حاوی جفت های key/value را دریافت می کند که گزینه های نوار پیشروی hash را نشان می دهند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.</p> <p>option( optionName, value )</p> <p>این عمل مقدار گزینه ی نوار پیشروی را که با optionName تعیین شده در ارتباط است، تنظیم می کند.</p> <p>option( options )</p> <p>این عمل یک یا چند گزینه را برای نوارهای پیشروی تعیین می کند. برهان options نقشه ای است که دارای جفت های option-value است که قرار است تنظیم شوند.</p> <p>value</p> <p>این عمل مقدار کنونی options.value را بازمی گرداند که درصد پیشروی نوار پیشروی را نشان می دهد.</p> <p>value( value )</p> <p>این عمل یک مقدار جدید برای درصد پر شده در نوار پیشروی را نشان می دهد. مقدار argument میتواند یک عدد یا یک Boolean باشد.</p> <p>widget</p> <p>این عمل یک آبجکت jQuery را که حاوی نوار پیشروی می باشد، بازمی گرداند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.</p> <p>مثال:</p> <p>اکنون اجازه بدهید با استفاده از عملکردهای جدول بالا، مثالی را بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای disable() و option( optionName, value ) را توضیح می دهد.</p> <p> <title>jQuery UI ProgressBar functionality<title></p> <p> .ui-widget-header {</p> <p> background: #cedc98;</p> <p> border: 1px solid #DDDDDD;</p> <p> color: #333333;</p> <p> font-weight: bold;</p> <p> }</p> <p> $(function () {</p> <p> $(“#progressbar-3”).progressbar({</p> <p> value: 30</p> <p> });</p> <p> $(“#progressbar-3”).progressbar(‘disable’);</p> <p> $(“#progressbar-4”).progressbar({</p> <p> value: 30</p> <p> });</p> <p> var progressbar = $(“#progressbar-4”);</p> <p> $(“#progressbar-4”).progressbar(“option”, “max”, 1024);</p> <p> function progress() {</p> <p> var val = progressbar.progressbar(“value”) || 0;</p> <p> progressbar.progressbar(“value”, val + 1);</p> <p> if (val < 99) {</p> <p> setTimeout(progress, 100);</p> <p> }</p> <p> }</p> <p> setTimeout(progress, 3000);</p> <p> });</p> <h3>Disabled Progressbar</p> <h3> <div id="progressbar-3"> <div></p> <h3>Progressbar with max value set</p> <h3> <div id="progressbar-4"> <div> <p>مدیریت رویداد روی بخش های نوار پیشروی:</p> <p>علاوه بر متد progressbar (options) که در بخش قبل مشاهده کردیم، JqueryUI متدهایی را ارائه می دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر ارائه شده اند:</p> <p>اجازه بدهید کد بالا را در فایل HTML به نام progressbarexample.htm ذخیره کنیم و آن را در یک مرورگر استاندارد که javascript را پشتیبانی می کند، باز کنیم. پس از آن باید نتیجه ی زیر را مشاهد.</p> <p>در اینجا مشاهده می کنید که نوار پیشروی مقدار تغییر یافته ی خود را تغییر می دهد و در هنگام کامل شدن رویداد پیغام “Loading Completed!” نمایش داده می شود.</p> <p>Event Method</p> <p>Description</p> <p>change(event, ui)</p> <p>هروقت که مقدار نوار پیشروی تغییر کند، این رویداد آغاز می شود. رویداد از نوع Event بوده و ui از نوع Object می باشد.</p> <p>complete(event, ui)</p> <p>وقتی که نوار پیشروی به حداکثر مقدار خود برسد، این رویداد آغاز می شود. رویداد از نوع Event بوده و ui از نوع Object می باشد.</p> <p>create(event, ui)</p> <p>وقتی نوار پیشروی ایجاد می شود، این رویداد آغاز می شود. رویداد از نوع Event بوده و ui از نوع Object می باشد.</p> <p>مثال:</p> <p>مثال زیر متدی را توضیح می دهد که در حین قابلیت نوار پیشروی استفاده می شود. این مثال استفاده از رویدادهای change و complete را توضیح می دهد.</p> <p> <title>jQuery UI ProgressBar functionality<title></p> <p> .ui-widget-header {</p> <p> background: #cedc98;</p> <p> border: 1px solid #DDDDDD;</p> <p> color: #333333;</p> <p> font-weight: bold;</p> <p> }</p> <p> .progress-label {</p> <p> position: absolute;</p> <p> left: 50%;</p> <p> top: 13px;</p> <p> font-weight: bold;</p> <p> text-shadow: 1px 1px 0 #fff;</p> <p> }</p> <p> $(function () {</p> <p> var progressbar = $(“#progressbar-5”);</p> <p> progressLabel = $(“.progress-label”);</p> <p> $(“#progressbar-5”).progressbar({</p> <p> value: false,</p> <p> change: function () {</p> <p> progressLabel.text(</p> <p> progressbar.progressbar(“value”) + “%”);</p> <p> },</p> <p> complete: function () {</p> <p> progressLabel.text(“Loading Completed!”);</p> <p> }</p> <p> });</p> <p> function progress() {</p> <p> var val = progressbar.progressbar(“value”) || 0;</p> <p> progressbar.progressbar(“value”, val + 1);</p> <p> if (val < 99) {</p> <p> setTimeout(progress, 100);</p> <p> }</p> <p> }</p> <p> setTimeout(progress, 3000);</p> <p> });</p> <div id="progressbar-5"> <div class="progress-label"> <p> Loading…</p> <div> <div> <div class="clear"></div> </div> <div class="post-tags"> <a href="http://help.regiran.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-jquery/" rel="tag">آموزش jQuery</a><a href="http://help.regiran.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-jquery-ui/" rel="tag">آموزش نوارهای پیشروی در Jquery UI</a> </div> </div> <div class="post-box-wrapper first"> <div class="post-box"> <h5>درباره نویسنده</h5> <img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15beff9753565d2c37ed75241a81fba?s=75&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15beff9753565d2c37ed75241a81fba?s=150&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-75 photo' height='75' width='75' /> <p></p> </div> </div> <div class="post-box-wrapper"> <div class="post-box"> <h5>نوشته‌های مرتبط</h5> </div> </div> <div id="comments" class="post-box-wrapper"> <div class="post-box"> <!-- You can start editing here. --> <!-- If comments are open, but there are no comments. --> <div id="respond"> <h5>ارسال دیدگاه</h5> <p class="cancel-comment-reply"><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-jquery-ui/#respond" style="display:none;">برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.</a></p> <p>شما باید <a href="http://help.regiran.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fhelp.regiran.com%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-jquery-ui%2F">وارد شوید</a> تا دیدگاهی ارسال کنید.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sidebar"> <div class="widget"><h4>دسته ها</h4><label class="screen-reader-text" for="cat">دسته ها</label><select name='cat' id='cat' class='postform' > <option value='-1'>گزینش دسته</option> <option class="level-0" value="50">CCNA  (188)</option> <option class="level-0" value="5">cPanel  (149)</option> <option class="level-0" value="6">DirectAdmin  (48)</option> <option class="level-0" value="7">Enkompass  (17)</option> <option class="level-0" value="19">Froxler  (8)</option> <option class="level-0" value="20">H-Sphere  (3)</option> <option class="level-0" value="8">Helm  (44)</option> <option class="level-0" value="22">kloxo  (22)</option> <option class="level-0" value="52">Linux  (47)</option> <option class="level-0" value="51">MCSE  (82)</option> <option class="level-0" value="49">Network +  (197)</option> <option class="level-0" value="9">Pleask  (51)</option> <option class="level-0" value="21">Webmin  (13)</option> <option class="level-0" value="18">WebsitePanel  (15)</option> <option class="level-0" value="55">آموزش ++C  (150)</option> <option class="level-0" value="32">آموزش Ajax  (174)</option> <option class="level-0" value="30">آموزش ASP  (283)</option> <option class="level-0" value="56">آموزش C  (163)</option> <option class="level-0" value="36">آموزش CSS  (244)</option> <option class="level-0" value="62">آموزش CSS3  (105)</option> <option class="level-0" value="35">آموزش HTML  (462)</option> <option class="level-0" value="66">آموزش HTML 5  (205)</option> <option class="level-0" value="61">آموزش Java Script  (564)</option> <option class="level-0" value="54">آموزش jQuery  (313)</option> <option class="level-0" value="31">آموزش PHP  (342)</option> <option class="level-0" value="67">آموزش Python  (103)</option> <option class="level-0" value="63">آموزش RSS  (43)</option> <option class="level-0" value="64">آموزش WSDL  (22)</option> <option class="level-0" value="60">آموزش XML  (175)</option> <option class="level-0" value="7119">آموزش بوت استراپ  (37)</option> <option class="level-0" value="59">آموزش پایگاه داده MYSQL  (41)</option> <option class="level-0" value="57">آموزش پایگاه داده SQL  (138)</option> <option class="level-0" value="65">آموزش پروتکل SOAP  (31)</option> <option class="level-0" value="69">آموزش جوملا  (314)</option> <option class="level-0" value="58">آموزش زبان اسمبلی  (162)</option> <option class="level-0" value="53">آموزش سی شارپ #C  (83)</option> <option class="level-0" value="8606">آموزش وردپرس  (714)</option> <option class="level-0" value="7286">امنیت شبکه  (108)</option> <option class="level-0" value="29">برنامه نویسی  (242)</option> <option class="level-0" value="17">بهینه سازی SEO  (813)</option> <option class="level-0" value="24">پنل مدیریت DirectAdmin  (60)</option> <option class="level-0" value="28">ریسلری DirectAdmin  (8)</option> <option class="level-0" value="33">ریسلری HELM  (15)</option> <option class="level-0" value="10">ریسلری WHM  (50)</option> <option class="level-0" value="27">سرور cPanel  (135)</option> <option class="level-0" value="25">سرور DirectAdmin  (68)</option> <option class="level-0" value="15">سرور لینوکس  (322)</option> <option class="level-0" value="16">سرور ویندوز  (58)</option> <option class="level-0" value="68">سیستمهای مدیریت محتوا  (603)</option> <option class="level-0" value="48">شبکه  (1,151)</option> <option class="level-0" value="3">طراحی وب  (2,244)</option> <option class="level-0" value="1">عمومی  (3,205)</option> <option class="level-0" value="4">کنترل پنلها  (163)</option> <option class="level-0" value="14">مدیریت سرور  (148)</option> <option class="level-0" value="23">میزبانی وب  (645)</option> <option class="level-0" value="26">میکروتیک  (38)</option> <option class="level-0" value="34">وب و اینترنت  (1,663)</option> </select> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ (function() { var dropdown = document.getElementById( "cat" ); function onCatChange() { if ( dropdown.options[ dropdown.selectedIndex ].value > 0 ) { location.href = "http://help.regiran.com/?cat=" + dropdown.options[ dropdown.selectedIndex ].value; } } dropdown.onchange = onCatChange; })(); /* ]]> */ </script> </div><div class="widget"><h4>جستجو</h4><form method="get" id="searchform" action="http://help.regiran.com/"> <input type="text" class="search-field" name="s" id="s"> <input type="submit" value="جستجو" class="search-button"> </form></div> <div id="secondary-sidebar-wrap" class="span-4 last"> <div class="sidebar-secondary"> <ul class="widget-wrap"> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>سايت ساز صفحه نگار</b></font> <br /> <font size="2"> بدون نياز به دانش فني وب سايت بزرگي بسازيد و مديريت کنيد </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 200000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-linux/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>هاست لينوکس</b></font> <br /> <font size="2"> هاست لينوکس دوگانه استفاده همزمان سايت از 2 ديتا سنتر </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 60000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-windows/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>هاست ويندوز ابري</b></font> <br /> <font size="2"> قرار گرفتن سايت شما بر روي سرورهاي جداگانه قطعي را به صفر ميرساند </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 120000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>افزيش رتبه در گوگل</b></font> <br /> <font size="2"> به شما کمک ميکنيم تا بالاتر از رقيبان خود باشيد </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 500000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>طراحي وب سايت</b></font> <br /> <font size="2"> بهترين و مدرنترين طراحي وب سايت با 15 سال سابقه </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 200000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>هاست اختصاصي</b></font> <br /> <font size="2"> منابع سخت افزاري بيشتر براي سايتهاي پربازديد، شرکتهاي بزرگ،سازمانها و... </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 150000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>ثبت دامنه</b></font> <br /> <font size="2"> ثبت آنلاين و تحويل آني انواع پسوندها به نام شما و با قابليت مديريت کامل </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 5000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>سرور اختصاصي</b></font> <br /> <font size="2"> سرورهاي با کيفيت با مديريت کامل و UpTime 99.9% </font> <font color="#009933"> <b><br /> ليست قيمت ها </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>ريسلري هاستينگ</b></font> <br /> <font size="2"> به صورت اختصاصي براي مشتريان خود سايت ايجاد کنيد </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 145000 تومان </b></font> </a> </li></ul> <ul class="widget-wrap"><li class="social-connect-widget"> <a href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-linux/" target="_blank"><font color="#1122CC"><b>ميزباني وب (هاست)</b></font> <br /> <font size="2"> فضاي وب براي ايجاد سايت شما </font> <font color="#009933"> <b><br /> از 60000 تومان </b></font> </a> </li></ul> </div><!-- .sidebar-secondary --> </div><!-- #secondary-sidebar-wrap --> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="footer-wrapper"> <div id="footer"> <div class="sitemap-container clearfix"> <ul class="sitemap clearfix"><li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">رجیران</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/clientarea.php" id="button-ct-sitemap-domains-domregistration" target="_blank"> پورتال کاربران </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=150" id="button-ct-sitemap-domains-domtransfer" target="_blank"> راهنمای پورتال</a></li><li> <a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/cart.php" id="button-ct-sitemap-domains-domapps0" target="_blank"> سفارش آنلاین </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://help.regiran.com" id="button-ct-sitemap-domains-domapps" target="_blank"> آموزش وب رجیران </a></li><li> <a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7/" id="button-ct-sitemap-domains-domapps1" target="_blank"> قوانین و توافقنامه </a></li></ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">نمايندگی</h4><ul><li><a title="for business users" class="" href="http://regiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" id="button-ct-sitemap-mywebsite-business" target="_blank"> نمایندگی ثبت دامنه </a></li><li><a title="for individual users" class="" href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9/" id="button-ct-sitemap-mywebsite-personal" target="_blank"> نمايندگی هاست رجیران </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9/" id="button-ct-sitemap-hosting-sitedesign" target="_blank"> نمايندگی اعتباری </a></li> </ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;"> سرورها</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/" id="button-ct-sitemap-hosting-linuxhosting" target="_blank"> سرورهای اختصاصی </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" id="button-ct-sitemap-hosting-windowshosting" target="_blank"> سرور مجازی لينوکس </a></li> <li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" id="button-ct-sitemap-hosting-windowshosting" target="_blank"> سرور مجازی ويندوز </a></li> </ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">طراحی سایت</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" id="button-ct-sitemap-mail-instantmail" target="_blank"> سايت ساز صفحه نگار </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/" id="button-ct-sitemap-mail-mailxchange" target="_blank"> فروشگاه ساز صفحه نگار </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" id="button-ct-sitemap-mail-msexchange" target="_blank"> نمونه کارها </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/" id="button-ct-sitemap-mail-smartphoneapps" target="_blank"> افزایش رتبه در گوگل </a></li> <li><a title="" class="core_button_normal" href="http://www.regiran.com/Safhe_Negar.zip" id="button-ct-sitemap-mail-smartphoneapps" target="_blank"> دريافت کاتالوگ قبل از خريد </a></li> </ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">هاست</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-linux/" id="button-ct-sitemap-server-dedicated" target="_blank"> هاست لينوکس </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-windows/" id="button-ct-sitemap-server-virtual" target="_blank"> هاست ويندوز 2008 </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/" id="button-ct-sitemap-server-dcs" target="_blank"> هاست اختصاصي </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/knowledgebase.php?action=displaycat&catid=5" id="button-ct-sitemap-server-smartphoneapps" target="_blank"> سوالات متداول </a></li></ul></li> <li class="column"><h4 style="color: #244590; font-family: Tahoma; font-size: 18px; font-weight: normal; padding-bottom: 10px;">ثبت دامنه</h4><ul><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" id="button-ct-sitemap-ecommerce-sharepoint" target="_blank"> تعرفه دامنه </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/cart.php?a=add&domain=register" id="button-ct-sitemap-ecommerce-eshops" target="_blank"> سفارش آنلاین دامنه </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://regiran.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-domain-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87/" id="button-ct-sitemap-ecommerce-listlocal" target="_blank"> نکاتی درباره انتخاب دامنه </a></li><li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/knowledgebase.php?action=displaycat&catid=3" id="button-ct-sitemap-ecommerce-sem" target="_blank"> سوالات متداول </a></li> <li><a title="" class="core_button_normal" href="http://members.regiran.com/domainchecker.php" id="button-ct-sitemap-ecommerce-sem" target="_blank"> جستجوگر دامنه </a></li> </ul></li></ul> </div> </div> </div> <div id="bottom-wrapper"> <div id="bottom"> <span class="totop"><a href="#">Back to Top</a></span> <span class="left"><p> <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"> <img style="border:0;width:44px;height:16px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss" alt="Valid CSS!" /> </a> <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"> <img style="border:0;width:44px;height:16px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue" alt="Valid CSS!" /> </a> </p> </span> <span class="right"><div align="center"><font size="1" face="tahoma" color="#fff"> رجيران ® علامت تجاري ثبت شده است و هرگونه کپي برداري و ايجاد تشابه پيگرد قانوني دارد. 1391-1380© </font></div> <div align="center"><font size="1" face="tahoma" color="#fff"> Copyright © 2001 - 2012 REGIRAN ® All rights reserved. Portal System Powered by <a href="http://regiran.com"><font size="1px" face="tahoma" color="#fff">Safhe Negar ® v2.1 </a> </font></div> </div></span> </div> </div> <script type='text/javascript' src='http://help.regiran.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.7.28'></script> </body> </html>