با سلام خدمت شما دوستان عزیز ،حالتون خوب هست؟امیدوارم که اینطور باشه و با اموزشهای ما همراه باشید. درمورد متغیرهای از پیش تعریف شده در  PHP میخوام توضیح بدم .

PHP شمار زیادی متغیر از پیش تعریف شده {predefined variable} برای هر script {پردازه} ای که اجرا می کند منحصراً می سازد.PHP  همچنین مجموعه ای آرایه ی از پیش تعریف شده {predefined arrays} اضافه بر سازمان که شامل variable از محیط وِب سِرور و داده و ورودی کاربر {user input} می شود فراهم می سازد. این آرایه های جدید superglobal خوانده می شوند.

تمام variable های زیر در کلیه ی scope {محدوده و زمینه} ها حاضر و قابل دسترس هستند.

Variable {متغیر}

Description {توصیف عملکرد}

$GLOBALS

دربردارنده ی ارجاع {reference} به هر variable ای که هم اکنون در محدوده ی کلی script موجوداست، هست.اسم متغیرهای سراسری{name of the global variables} کلید های این {array} آرایه هستند.

$_SERVER

این آیتم آرایه ای هست دربردارنده ی اطلاعاتی از قبیل {هِدر}header ، مسیرها{path}ومکان پردازه ها{script location} .entry یا مدخل ها ی  موجود در این آرایه توسط web server ساخته می شود.البته هیچ ضمانتی وجود ندارد که هر وِب سِروری تمام این موارد را برای شما فراهم کند.برای مشاهده ی فهرست تمام این SERVER ها  به بخش بعدی مراجعه کنید.

$_GET

آرایه ای شرکت پذیر از متغیر ها{associative array of variables} که از طریق HTTP GET method  به script یا پردازه ی جاری فرستاده می شود.

$_POST

آرایه ای شرکت پذیر از متغیر ها{associative array of variables} که از طریق HTTP  POST method  به script یا پردازه ی جاری فرستاده می شود.

$_FILES

آرایه ای شرکت پذیر{associative array of items} از آیتم ها که از طریق HTTP  POST method  به script یا پردازه ی جاری آپلود می شود.

$_REQUEST

آرایه ای شرکت پذیر{associative array} متشکل از محتوای{content} $_GET،  $_POST،   و$_COOKIE..

$_COOKIE

آرایه ای شرکت پذیر از متغیر ها{associative array of variables} که از طریق HTTP cookies. به script یا پردازه ی جاری فرستاده می شود.

$_SESSION

آرایه ای شرکت پذیر{associative array}  دربردارنده ی session variable های حاضر و آماده برای script یا پردازه ی جاری .

$_PHP_SELF

رشته{string} دربردارنده ی اسم فایل پردازه PHP {PHP script file name} ای که در آن فراخوانده و call می شود.

$php_errormsg

$php_errormsg یک متغیر{variable} است که متن یا text آخرین پبغام خطا  {error message}   اعلام و ساخته شده توسط PHP را شامل می شود.

SERVER VARIABLES: $_SERVER

این آیتم آرایه ای هست دربردارنده ی اطلاعاتی از قبیل {هِدر}header، مسیرها {path} و مکان پردازه ها {script location} . entry یا مدخل ها ی  موجود در این آرایه توسط web server ساخته می شود.البته هیچ ضمانتی وجود ندارد که هر وِب سِروری تمام این موارد را برای شما فراهم کند.

Variable{متغیر}

Description{توصیف عملکرد}

$_SERVER[‘PHP_SELF’]

Filename} {نام فایل پردازه {executing script} جاری و در حال اجرا می باشد،  که مربوط به document root است.

$_SERVER[‘argv’]

آریه ای از آرگومان ها{array of arguments} که به script فرستاده می شود.هنگامی که script در خط فرمان {command line} فعال و اجرا می شود، این فرآیند به C-style اجازه ی دسترسی به پارامتر های خط فرمان{command line parameter} می دهد.هنگامی که از طریق GET method  فراخوانده شود ،   $_SERVER[‘argv’]دربردارنده ی query string خواهد بود.

$_SERVER[‘argc’]

حاوی تعداد پارامتر های خط فرمان{command line parameter} فرستاده شده به script است.البته در صورتی در خط دستور اجرا و راه اندازی شود.

$_SERVER[‘GATEWAY_INTERFACE’]

این که چه revision {نسخه ی اصلاح شده} از مجموعه مشخصات و ویژه گی ها CGI ، را server دارد به کار می برد.

$_SERVER[‘SERVER_ADDR’]

IP address سِرور است که script تحت آن در حال فعالیت و اجرا کردن است.

$_SERVER[‘SERVER_NAME’]

اسم سرویس دهنده ی میزبان {host erver} است که script  تحت آن در حال فعالیت و اجرا کردن است.در صورتی که script بر روی سِرور مجازی فعال باشد،  $_SERVER[‘SERVER_NAME’] ،     value یا مقدار تعیین شده برای آن خواهد بود.

$_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’]

Server identification string{ رشته شناسه سِرور}، که در header ها هنگام پاسخ دادن به درخواست ، به شما داده می شود.

$_SERVER[‘SERVER_PROTOCOL’]

اسم و نسخه ی اصلاح شده{name  و revision} پروتکل اطلاعات{information protocol} که از طریق آن صحفه درخواست شده بود، یعنی ‘HTTP/1.0’;

$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’]

اسم میزبان{host name} ای که کاربر هم اکنون دارد صحفه جاری را از آن مشاهده می کند.جستو وجوی معکوس dns {reverse dns lookup} بر اساس REMOTE_ADDR کاربر است.

$_SERVER[‘REMOTE_PORT’]

پُرتی{port} که سیستم کاربر از آن برای برقراری ارتباط با سِرور وِب استفاده می کند.

$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’]

نام مسیر{pathname} مطلقِ پردازه{script} در حال اجرا.

$_SERVER[‘SERVER_ADMIN’]

Value {مقدار} داده شده بهSERVER_ADMIN  برای دایرکتوری (Appache) در web server configuration file{ فایل پیکربندی سِرور وِب } است.

$_SERVER[‘SERVER_PORT’]

پُرت{port} دستگاه وِب سرور است که web server از آن برای برقراری ارتباط استفاده می کند. برای{default setup} نصب حالت پیش فرض این آیتم ۸۰ خواهد بود.

$_SERVER[‘SERVER_SIGNATURE’]

String{رشته} حاوی web server version {ُنسخه ی سرور وِب} وvirtual host name{ اسم میزبان مجازی} که در صورت فعال شدن به صفحات ساخته شده توسط وِب اضافه می شود.

$_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’]

مسیر مبتنی بر   فایل سیستم{{  filesystem  به پردازه ی جاری {script current} .

$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’]

مسیر کنونی script را دربردارد و برای صفحاتی که باید به خودشون اشاره و رجوع کنند بسیار مفید است.

$_SERVER[‘REQUEST_URI’]

URL ای که برای دستیابی به این صحفه داده  می شود برای مثال ‘/index.html’

$_SERVER[‘PHP_AUTH_DIGEST’]

هنگامی که تحت Appache به عنوان module در حال انجام دادن عملیات Digest HTTP authentication {تصدیق Digest http} هستید این variable با {اختیار دهی}autorization’ ‘ header فرستاده شده توسط سرویس گیرنده{client} set  می شود.

$_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’]

هنگامی که تحت Appache یا IIS (ISAPI on PHP 5)  به عنوان module در حال انجام دادن عملیات HTTP authentication {تصدیق http} هستید، این variable با }اسم کاربر}username تولید شده توسط کاربر سِت{set} می شود.

$_SERVER[‘PHP_AUTH_PW’]

هنگامی که تحت Appache یا IIS (ISAPI on PHP 5)  به عنوان module در حال انجام دادن عملیات HTTP authentication {تصدیق http} هستید، این variable با رمزعبور{password} به دست آمده توسط کاربر set می شود.

$_SERVER[‘AUTH_TYPE’]

هنگامی که تحت Appache به عنوان module در حال انجام دادن عملیات HTTP authentication {تصدیق http} هستید، این variable با authentication type تنظیم می گردد و قرار می گیرد.