سلام دوستان عزیز ، امیدوارم که خوب باشید .با اموزش متدها ی رشته ای در جاوا اسکریپت در خدمت شما هستم.
۱ معرفی زبان برنامه نویسی تحت وب JavaScript

۲ مرور کلی بر زبان جاوا اسکریپت ۳ آموزش ساختار دستوری جاوا اسکریپت ۴ آموزش فعال سازی جاوا اسکریپت در مرورگرها ۵ آموزش محل قرارگیری دستورات جاوااسکریپت-javascript 6 آموزش دستورات جاوا اسکریپتstatements 7 آموزش متغیرها و انواع داده ای در زبان جاوا اسکریپت ۸ آموزش محل قرار گیری کدهای جاوا اسکریپت ۹ آموزش خروجی جاوا اسکریپت ۱۰ آموزش Syntax جاوا اسکریپت ۱۱ آموزش توضیحات در جاوا اسکریپت ۱۲ آموزش متغیرها در جاوا اسکریپت ۱۳ آموزش عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت ۱۴ آموزش عملگر های جایگزین در جاوا اسکریپت ۱۵ آموزش انواع داده در جاوا اسکریپت-data types 16 آموزش توابع (functions) درجاوا اسکریپت ۱۷ آموزش اشیا متدها و خصوصیات javascript 18 آموزش حوزه ی دسترسی در جاوا اسکریپت / JavaScript Scope 19 آموزش رخدادادها در جاوا اسکریپت-JavaScript 20 آموزش رشته ها (string) در جاوا اسکریپت ۲۱ آموزش متد های رشته ای در جاوا اسکریپت ۲۲ آموزش اعداد در جاوا اسکریپت ۲۳ آموزش متد های مربوط به اعداد در جاوا اسکریپت ۲۴ آموزش شی math در جاوا اسکریپت ۲۵ آموزش کار با تاریخ در جاوا اسکریپت ۲۶ آموزش قالب های تنظیم تاریخ در جاوا اسکریپت ۲۷ آموزش متد های تاریخ در جاوا اسکریپت ۲۸ آموزش آرایه ها در جاوا اسکریپت ۲۹ آموزش توابع مرتبط با آرایه ها در جاوا اسکریپت ۳۰ آموزش Boolean در جاوا اسکریپت ۳۱ آموزش عملگرهای مقایسه و منطقی در جاوا اسکریپت ۳۲ آموزش دستورات if .. else زبان جاوا اسکریپت ۳۳ آموزش دستور switch case در جاوا اسکریپت ۳۴ آموزش حلقه ی for در جاوا اسکریپت ۳۵ آموزش حلقه While 36 آموزش دستورات Break و Continue 37 آموزش توابع تبدیل نوع در جاوا اسکریپت ۳۸ آموزش عبارات با قاعده در جاوا اسکریپت ۳۹ آموزش مدیریت خطاها در جاوا اسکریپت ۴۰ آموزش Debugging در javascript 41 آموزش Hoisting(رفتار پیش فرض زبان جاوا اسکریپت) ۴۲ آموزش عبارت متنی use strict Directive- JavaScript 43 آموزش نکاتی درباره ی کد نویسی در جاوا اسکریپت ۴۴ آموزش اشتباهات معمولی که در کد نویسی تکرار می شود ۴۵ آموزش نحوه ی بهینه سازی سرعت اجرای کد در جاوا اسکریپت ۴۶ کلمات رزرو شده (reserved keywords) در جاوا اسکریپت ۴۷ آموزش JSON در جاوا اسکریپت ۴۸ آموزش روش های کد نویسی در جاوا اسکریپت
اعتبار سنجی در جاوا اسکریپت

۱ آموزش اعتبار سنجی فرم های جاوا اسکریپت

۲ آموزش توابع اعتبار سنجی(API)
اشیاء در جاوا اسکریپت

۱ آموزش تعریف اشیا در جاوا اسکریپت-JavaScript

۲ آموزش خواص اشیا در جاوا اسکریپت-object properties 3 آموزش متدهای شی در جاوا اسکریپت-object methods 4 آموزش نمونه های اولیه شی درجاوا اسکریپت-object prototype
توابع در جاوا اسکریپت

۱ آموزش تعریف های تابع در جاوا اسکریپت-function definition

۲ آموزش پارامترهای تابع در جاوا اسکریپت-function parameters 3 آموزش فراخوانی تابع در جاوا اسکریپت-function invocation 4 آموزش بستارها در جاوا اسکریپت-closure function
HTML DOM در جاوا اسکریپت

۱ آموزش مدل شی گرای سند HTML

۲ آموزش توابع DOM 3 آموزش JavaScript HTML DOM Document 4 آموزش HTML DOM Elements 5 آموزش تغییر محتوای عناصر HTML DOM 6 آموزش JavaScript HTML DOM Css 7 آموزش HTML DOM EVENTS – رخدادهای مدل DOM 8 آموزش JavaScript EventListener 9 آموزش JavaScript HTML DOM Navigation 10 آموزش javascript Dom Nodes 11 آموزش مجموعه گره ها در جاوا اسکریپت-Node List
آموزش BOM در جاوا اسکریپت

۱ آموزش متغیر Cookie در جاوا اسکریپت

۲ آموزش Location در جاوا اسکریپت ۳ آموزش Navigator در جاوا اسکریپت ۴ پنجره های نمایش پیام در جاوا اسکریپت ۵ شی window.history در جاوا اسکریپت ۶ شی window.screen در جاوا اسکریپت ۷ شی Window مدل شی گرای مرورگر ۸ زمان بندی رخدادها در جاوا اسکریپت
کتابخانه جاوا اسکریپت

۱ آموزش کتابخانه های جاوا اسکریپت

۲ تست کردن کتابخانه prototype 3 تست کردن کتابخانه jQuery

آموزش json
۱ آموزش JSON
۲ JSON چیست ؟
۳ ساختار نگارشی JSON
۴ انواع داده در JSON
۵ روش ایجاد Object در JSON
۶ ساختار (Schema ) داده ای فرمت JSON
۷ مقایسه ی فرمت JSON با XML برای انتقال اطلاعات
۸ آموزش JSON در PHP
۹ آموزش JSON در Perl
۱۰ آموزش JSON در Ruby
۱۱ آموزش JSON در Java
۱۲ JSON و AJAX

آموزش متد های رشته ای در جاوا اسکریپت

clip_image001

دوره آموزش Javascript

دوره آموزش Jquery

کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد و هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.

متد های رشته ای / String methods در جاوا اسکریپت

متدهای رشته ای در کار با رشته ها به شما کمک می کنند.

یافتن یک رشته داخل رشته ی دیگر

متد indexOf() اولین مکان رخداد نوشته ی معین را در رشته برمی گرداند، در واقع تابع بیان شده شماره / اندیس مکان قرار گیری اولین نمونه یک حرف یا کلمه را در یک متغیر متنی باز می گرداند.

مثال

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

function myFunction() {
var str = document.getElementById(“p1”).innerHTML;
var pos = str.indexOf(“locate”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = pos;
}

متد lastIndexOf() نیز شماره ی آخرین رخداد / اندیس یا شماره ی مکان قرار گیری آخرین نمونه ی یک متن معین را در یک رشته باز می گرداند.

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

function myFunction() {
var str = document.getElementById(“p1”).innerHTML;
var pos = str.lastIndexOf(“locate”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = pos;
}

هر دو متد نام برده در صورت یافت نشدن متن مورد نظر، -۱ را برمی گردانند.

توجه

جاوا شمارش موقعیت ها را از صفر آغاز می کند، بدین معنا که ۰ اولین موقعیت در یک رشته محسوب می شود و ۱ دومین و غیره….

هر دو متد بیان شده یک پارامتر دوم به عنوان مکان شروع جستجو می پذیرند.

متد ()lastIndexOf، بجای آغاز جستجو از ابتدای رشته این کار را از انتهای آن آغاز می کند.

جستجو برای یک رشته داخل رشته ی دیگر

تابع search() در یک رشته به دنبال مقدار مشخص شده گشته و موقعیت یا مکان مقدار مورد نظر را در صورت یافتن آن، برمی گرداند، به عبارت دیگر از این متد برای جستجو یک حرف یا کلمه خاص در یک متغیر متنی استفاده می شود.

مثال

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵

function myFunction() {
var str = document.getElementById(“p1”).innerHTML;
var pos = str.search(“locate”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = pos;
}

توابع indexOf() و search() هر دو یکسان بوده و کاربردی مشابه دارند.

هر دو آرگومان ها (پارامتر ها) یکسان پذیرفته و به دنبال آن مقادیر یکسان باز می گردانند.

با اینکه هر دو متد یکسان هستند، تابع search() را می تواند بگیرد.

استخراج (بدست آوردن) بخش هایی از یک رشته

برای این منظور سه متد مختلف وجود دارد که به شرح زیر می باشند.

slice(start، end)

substring(start، end)

substr(start، length)

متد slice ()

این تابع بخشی از یک رشته را برش داده و استخراج می کند، سپس بخش استخراج شده را در رشته ی جدید باز می گرداند (به منظور جستجو یک حرف یا کلمه خاص در یک متغیر متنی استفاده می شود).

متد بالا دو پارامتر می گیرد : اندیس آغازین (اولین مکان قرار گیری)، اندیس پایانی (آخرین مکان قرار گیری).

مثال زیر بخشی از یک رشته که از موقعیت ۷ تا ۱۳ را به خود تخصیص داده (ادامه دارد) برش داده و استخراج می گرداند.

مثال

نمونه چهار
?
۱
۲
۳
۴

var str = “Apple, Banana, Kiwi”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.slice(7, 13);

چنانچه پارامتر داده شده به تابع منفی بود، در آن صورت شمارش مکان (موقعیت قرارگیری نمونن) از پایان یا انتهای رشته آغاز می گردد.

مثال

نمونه پنج
?
۱
۲
۳
۴

var str = “Apple, Banana, Kiwi”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.slice(-12, -6);

در صورت حذف کردن پارامتر دوم، متد باقی رشته را برش داده و استخراج می گرداند.

مثال

نمونه شش
?
۱
۲
۳
۴

var str = “Apple, Banana, Kiwi”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.slice(7);

مثال

نمونه هفت
?
۱
۲
۳
۴

var str = “Apple, Banana, Kiwi”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.slice(-12);

متد substring ()

از تابع ذکر شده جهت برش تعداد مشخصی از کاراکترهای یک متغیر متنی بین دو نقطه معین استفاده می شود.

متد substring() درست مشابه slice() است، با این تفاوت که substring() قادر به پذیرفتن ایندکس منفی نیست.

مثال

نمونه هشت
?
۱
۲
۳
۴

var str = “Apple, Banana, Kiwi”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.substring(7, 13);

اگر دومین پارامتر را حذف کنید، متد مزبور بقیه ی رشته ی مورد نظر را برمی گرداند.

متد substr()

از این تابع به منظور برش تعداد معینی از کاراکترهای یک متغیر متنی استفاده می شود.

substr() مشابه متد slice() عمل می کند، با این تفاوت که دومین پارامتر طول (تعداد کاراکترهای) بخش استخراج شده از متغیر متنی را مشخص می کند.

مثال

نمونه نه
?
۱
۲
۳
۴

var str = “Apple, Banana, Kiwi”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.substr(7, 6);

چنانچه اولین پارامتر منفی بود، شمارش (موقعیت) مکان قرار گیری از انتهای رشته آغاز می شود.

دومین پارامتر نمی تواند منفی باشد زیرا که طول رشته را تعیین می کند.

اگر دومین پارامتر را حذف کنید، substr() بقیه ی رشته را برش داده و استخراج می کند.

جایگزینی در محتوای یک رشته

تابع replace ()یک مقدار را در رشته جایگرین مقدار دیگری می کند.(جهت جایگزینی یک حرف یا کلمه خاص در یک متغیر متنی و جایگزینی آن با یک مقدار جدید بکار می رود)

مثال

نمونه ده
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

function myFunction() {
var str = document.getElementById(“demo”).innerHTML;
var txt = str.replace(“Microsoft”, “Tahlildadeh”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = txt;
}

متد ذکر شده همچنین می تواند یک عبارت باقاعده (regular expression) به عنوان search value بگیرد.

تبدیل و نمایش نوشته یا متن رشته با حروف کوچک و بزرگ

()toUpperCase : از این تابع به منظور نمایش متن یک متغیر رشته ای با حروف بزرگ استفاده می شود.

مثال

نمونه یازده
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

function myFunction() {
var text = document.getElementById(“demo”).innerHTML;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text.toUpperCase();
}

toLowerCase() : جهت نمایش نوشته و متن یک متغیر رشته ای با حروف کوچک بکار می رود.

مثال

نمونه دوازده
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

function myFunction() {
var text = document.getElementById(“demo”).innerHTML;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text.toLowerCase();
}

متد concat()

از تابع concat () برای چسباندن یا متصل کردن و همچنین اضافه کردن دو یا چند متغیر رشته ای به هم کمک گرفته می شود.

مثال

نمونه سیزده
?
۱
۲
۳
۴
۵

var text1 = “Hello”;
var text2 = “World!”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text1.concat(” “, text2);

متد concat() را می توان بجای عملگر ” + ” برای متصل کردن دو یا چند رشته بکار برد. دو خط کد زیر هر دو یک کار را انجام می دهند.

مثال

var text = “Hello” + ” ” + “World!”;

var text = “Hello”.concat(” “‎،‎”World!”);‎

نکته

کلیه ی متدهای رشته ای (string method) در نتیجه یک رشته ی جدید برمی گردانند و رشته ی اصلی را به هیچ عنوان اصلاح نمی کنند (تغییر نمی دهند). به عبارتی دیگر رشته ها تغییر ناپذیر هستند، از این رو نمی توان آن ها را تغییر داد و فقط می توان آن ها را جایگزین کرد.

استخراج (بدست آوردن) و نمایش کاراکترهای یک رشته

دو متد وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان کاراکترهای یک رشته را استخراج کرد(و نمایش داد)

: charAt(position) به منظور نمایش مقدار یک کاراکتر مورد نظر در یک متغیر رشته ای مورد استفاده قرار می گیرد

: charCodeAt(position) جهت نمایش کد اسکی یک کاراکتر مورد نظر در یک متغیر رشته ای بکار می رود

متد charAt()

این متد برای برگرداندن مقدار یک کاراکتر در متغیر رشته ای بکار گرفته می شود.

مثال

‏ ‏
نمونه چهارده
?
۱
۲
۳
۴

var str = “HELLO WORLD”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.charAt(0);

متد charCodeAt()

این تابع در واقع Unicode کاراکتر مورد نظر را در یک متغیر رشته ای برمی گردانند.

مثال

نمونه پانزده
?
۱
۲
۳
۴

var str = “HELLO WORLD”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = str.charCodeAt(0);

دسترسی به یک رشته مانند آرایه ناامن می باشد. ممکن است با کدهایی مانند مثال زیر برخورد کرده باشید.

var str = “HELLO WORLD”;

str[0]; // returns H‎

این روش دسترسی به رشته نا امن بوده و ممکن است نتایج غیرقابل پیشبینی برگرداند.

در کلیه ی مرورگرها کار نخواهد کرد (IE5، IE6، IE7)

باعث می شود رشته ها مانند آرایه دیده شوند (درحالی که اصلا نباید چنین باشد)

str[0] = “H” اگرچه باعث صادر شدن خطا یا error نمی شود در عین حال کارساز نخواهد بود

بدین ترتیب اگر مایلید یک رشته را مثل (به عنوان) آرایه مورد استفاده قرار دهید یا بخوانید، باید حتما آن را به آرایه تبدیل کنید.

تبدیل رشته به یک آرایه

تبدیل یک رشته به آرایه با استفاده از متد split() امکان پذیر می باشد.

مثال

نمونه شانزده
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

function myFunction() {
var str = “a,b,c,d,e,f”;
var arr = str.split(“,”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = arr[0];
}

حال اگر تفکیک کننده (separator) را حذف کنید، آرایه ی برمی گرداند که از ایندکس ۰ آغاز می شود.

در صورتی که تفکیک گر ( “”) باشد، آرایه ی برگردانده شده آرایه ی متشکل از تک کاراکترها خواهد بود.

مثال

نمونه هفده
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

var str = “Hello”;
var arr = str.split(“”);
var text = “”;
var i;
for (i = 0; i < arr.length; i++) {
text += arr[i] + "

}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text;