سلام دوستان حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. عملگر های جایگزین جاوا اسکریپت / assignment operators

همان طور که در مباحث پیشین ذکر شد، با استفاده از عملگرهای جایگزین به متغیرهای جاوا اسکریپت مقدار تخصیص می دهیم.

عملگر

مثال

معادل

=

x = y

x = y

+=

x += y

x = x + y

-=

x -= y

x = x – y

*=

x *= y

x = x * y

/=

x /= y

x = x / y

%=

x %= y

x = x % y

عملگر جایگزین یا انتساب / assignment operator (=) یک مقدار به متغیر تخصیص می دهد.

تخصیص مقدار

var x = 10;‎

عملگر += یک مقدار را به متغیر اضافه می کند.

مثال تخصیص مقدار

var x = 10;

x += 5;‎

عملگر -= یک مقدار را از متغیر کسر می کند.

مثال

var x = 10;

x -= 5;‎

عملگر*= عملیات ضرب را روی یک متغیر انجام می دهد.

مثال

var x = 10;

x *= 5;‎

عملگر /= یک متغیر را تقسیم می کند.

مثال

var x = 10;

x /= 5;‎

عملگر %= باقی مانده ی تقسیم را به متغیر تخصیص می دهد.

مثال

var x = 10;

x %= 5;‎