با سلام خدمت شمادوستان عزیز ، امیدوارم که شاد باشید. با اموزشی دیگر در زمینه php در خدمت شماهستم.
از تابع ()Mysql_create_db برای ساخت پایگاه داده استفاده می کنیم. معمولا، پایگاه داده را در برنامه استفاده کرده و شامل یک یا چند جدول می باشد.

ساختار () Mysql_create_db

mysql_create_db(“database”‎‎)‎

فایلی به نام Create.php داخل پوشه www بسازید و کد زیر را وارد کنید.

‎‎          ‎<?                                                                                                                                        ‎

‎‎  ‎//the example of making MySQL ‎database

‎ ‎

‎‎  ‎//create.php‎

‎‎  ‎$continued = ‎mysql_connect(“localhost”,”root”,”admin”);‎

‎ ‎

‎‎  if($continued){‎

‎‎  ‎    echo(“Connection is ‎succeed”);‎

‎‎  ‎}else{‎

‎‎  ‎    echo(“Connection is ‎fail”);‎

‎ ‎

‎‎  ‎}‎

‎‎  ‎$make = ‎mysql_create_db(“data_root”);‎

‎ ‎

‎‎  if($make){‎

‎‎  ‎    echo(“<br><br>Database data_root succeeds in ‎making”);‎

‎ ‎

‎‎  ‎}else{‎

‎‎  ‎    echo(“<br><br>Database data_root fails in ‎making”);‎

‎ ‎

‎‎  ‎}‎

‎‎  ‎?>