با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز ، حالتون چطوره ؟ در مورد آموزش ساختار دستوری if در C#درخدمتتون هستیم .یکی از مهم ترین ساختارهای دستوری در هر زبان برنامه نویسی از جمله C#، دستور if است. توانایی ساخت دستورات شرطی کلی از مهم ترین کارهایی است که بایستی بتوان با زبان ها ی برنامه نویسی انجام داد. در C#، ساختار شرطی if بسیار ساده و کاربردی است. اگر از شاختار دستوری شرطی if در هر زبان برنامه نویسی دیگری استفاده کرده باشید، به راحتی می توانید در C# نیز از آن بهره بگیرید. ساختار دستور شرطی if نیاز مند یک مقدار boolean است که یا true است یا false. در برخی از زبان های برنامه نویسی، چندین نوع داده ای را می توان به صورت اتوماتیک به Boolean تبدیل کرد، اما در C# باید مستقیما از نوع داده ای Boolean استفاده کنید. برای مثال نمی توانید از نوع داده ای عددی int به صورت مستقیم استفاده کنید، اما می توانید آن را با یک مقدار دیگر قیاس کرده و مقدار true یا false نتیجه را مورد استفاده قرار دهید.
در درس قبلی، به آموزش نحوه تعریف و استفاده از متغیرها (Variables) در زبان C# پرداختیم. در این درس هم به آموزش نحوه کار با دستورات شرطی در C# می پردازیم. برای این منظور کد مثال زیر را با دقت مطالعه کنید :
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int number;

Console.WriteLine(“Please enter a number between 0 and 10:”);
number = int.Parse(Console.ReadLine());

if(number > 10)
Console.WriteLine(“Hey! The number should be 10 or less!”);
else
if(number 10) || (number < 0))
Console.WriteLine("Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!");
else
Console.WriteLine("Good job!");

ما هر یک از دستورات شرطی را درون یک پرانتز قرار داده و سپس از عملگر ǁ که به معنلی "یا"، "or" می باشد، استفاده کرده ایم تا چک کنیم عدد واردشده از ۱۰ بزرگتر یا کوچکتر از ۰ است. عملگر دیگری که در این گونه موارد نیز می توانید استفاده کنید عملگر AND به معنای "و" است که به صورت && نوشته می شود. آیا می توانیم در کد مثال دوم از عملگر AND به جای or استفاده کنیم؟. بله، فقط کافی است کد را به صورت زیر بازنویسی کنیم :
?
۱
۲
۳
۴

if((number = 0))
Console.WriteLine(“Good job!”);
else
Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!”);

در این درس عملگرهای “کوچکتر از” و “بزرگتر از” را نیز معرفی کردیم.