امروز درمورد دستورهای آماده و مقادیر Bound – بسته شده توضیح میدم امیدوارم که براتون مناسب باشه .

هر جا که بتوانید یک مقدار یا متغیر را به یک placeholder اسمی یا موقعیتی Bind کنید، PDO از دستورات bound هم پشتیبانی می کند. مثال زیر را ببینید.

// configuration‎
‎$dbtype     = “sqlite”;‎
‎$dbhost     = “localhost”;‎
‎$dbname     = “test”;‎
‎$dbuser     = “root”;‎
‎$dbpass     = “admin”;‎
// database connection‎
‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass);‎
// new data‎
// query‎
‎$sql = “SELECT * FROM books”;‎
‎$q = $conn->prepare($sql);‎
‎$q->execute();‎
‎$q->bindColumn(1, $id);‎
‎$q->bindColumn(2, $title);‎
‎$q->bindColumn(3, $author);‎
while($q->fetch())‎
‎{‎
echo “$title, $author “;
‎}‎
‎?>‎

برای Insert کردن داده

// query‎
‎$sql = “INSERT INTO books (title,author) values(?,?)”;‎
‎$q = $conn->prepare($sql);‎
‎$q->bindColumn(1, $title);‎
‎$q->bindColumn(2, $title);‎
‎$q->execute();

  • ۸۴۷