با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز ،  دسترسی به ویژگی های   Connection مطلبیه که درموردش میخوام توضیح بدم.با استفاده از متد getAttribute() می توانیم به ویژگی های اتصال دسترسی پیدا کنیم. مثال زیر را ببینید.

PDO:ATTR_DRIVER_NAME: نام درایور پایگاه داده را بر می گرداند.

‎<?php‎

‎// configuration‎

‎ ‎

‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎ ‎

‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎ ‎

‎$dbpass     = “admin”;‎

‎ ‎

‎// database connection‎

‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass, ‎array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));‎

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME);‎

‎ ‎

‎// result: mysql

‎?>‎

مثال

‎<?php‎

‎// configuration‎

‎ ‎

‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎ ‎

‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎ ‎

‎$dbpass     = “admin”;‎

‎    ‎// database connection‎

‎$conn = new PDO(“mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”,$dbuser,$dbpass, ‎array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));‎

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME);‎

‎ ‎

echo “

‎”;‎

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_CLIENT_VERSION);‎

‎ ‎

echo “

‎”;‎

echo $conn->getAttribute(PDO::ATTR_SERVER_VERSION);‎

‎ ‎

‎?>