با سلام به شما عزیزان ، سلامتین؟ شادین؟ امیدوارم کهروز خوبی را شروع کرده باشین. با این مطلب که چگونگی حذف کردن یک Stored Procedure (SQL Server Management Studio) را توضیح میده درخدمت شما هستم.این مقاله چگونگی حذف کردن یک stored procedure را با استفاده از Explorer در SQL Server Management Studio توضیح می دهد.
نکته مهم:

حذف کردن یک stored procedure، ممکن است باعث fail شدن objectها و scriptهای مستقل شود، وقتی که objectهای مستقل برای انعکاس تغییراتی که روی stored procedure ایجاد شده، update نشده باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، How to: View the Dependencies of a Stored Procedure (SQL Server Management Studio).
حذف کردن یک Stored Procedure

در Object Explorer، به نمونه ای از Database Engine وصل شوید و سپس آن نمونه را بسط دهید.
Databaseها را بسط دهید، Databaseهایی را بسط دهید که stored procedure متعلق به آن است، و سپس Programmability را بسط دهید.
Stored Procedures را بسط دهید، برای حذف کردن، روی procedure راست کلیک کنید، و سپس Delete را کلیک کنید.
جهت مشاهده objectهایی که وابسته به stored procedure هستند، Show Dependencies را کلیک کنید.
the correct stored procedure is selected را تائید و سپس OK را کلیک کنید.
نام stored procedure را از objectها و scriptهای مستقل حذف کنید.