در این قسمت می خواهیم درباره ی تگ <xsl:sort> صحبت کنیم.

خروجی برنامه xsl را مرتب می کند این دستور یک ویژگی به نام select دارد که مشخص می کند شما می خواهید خروجیها بر اساس محتوای کدام تگ مرتب شوند

 کجا این دستور را بنویسیم ؟

این دستور را دورن حلقه  for-each بنویسید

مثال

در برنامه زیر خروجی ها بر اساس مقدار تگ های artist مرتب می شوند

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>
<xsl:stylesheet version=”1.0″
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:template match=”/”>
<html>
<body>
<h2>My CD Collection</h2>
<table border=”1″>
<tr bgcolor=”#9acd32″>
<th>Title</th>
<th>Artist</th>
</tr>
<xsl:for-each select=”catalog/cd”>
<xsl:sort select=”artist”/>
<tr>
<td><xsl:value-of select=”title”/></td>
<td><xsl:value-of select=”artist”/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

  همانطور که خروجی را دیدید  برنامه خودش در خروجی قرار می گیرد زیاد نگران نشوید برای حل این مشکل  قسمت گام سوم در فصل xslt transform را ببینید