در این قسمت می خواهیم درباره ی تگ  <xsl:apply-templates> صحبت کنیم.این تگ  چیزی شبیه سی اس اس می سازد.
مثلا ما با این دستور می تونیم بگیم برای هر مورد مثلا برای هر تگ چه صفتهایی جهت نمایش داده ها استفاده بشه
مثال زیر را بررسی می کنیم

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>
<xsl:stylesheet version=”1.0″
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:template match=”/”>
<html>
<body>
<h2>My CD Collection</h2>
<xsl:apply-templates/>
</body>
</html>
</xsl:template>

<xsl:template match=”cd”>
<p>
<xsl:apply-templates select=”title”/>
<xsl:apply-templates select=”artist”/>
</p>
</xsl:template>

<xsl:template match=”title”>
Title: <span style=”color:#ff0000″>
<xsl:value-of select=”.”/></span>
<br />
</xsl:template>

<xsl:template match=”artist”>
Artist: <span style=”color:#00ff00″>
<xsl:value-of select=”.”/></span>
<br />
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

اولین الگو بصورت زیر است

<xsl:template match=”/”>
<html>
<body>
<h2>My CD Collection</h2>
<xsl:apply-templates/>
</body>
</html>
</xsl:template>

میگه فرقی نمی کنه کدوم تگ مورد نظر ماست

<xsl:template match=”/”>

کلا دستورات بین تگ باز و بسته ان اجرا شود نتیجه اش نمایش عبارت زیر بصورت h2 است

my cd collection

<xsl:template match=”/”>

یعنی هیچ صفتهای خاصی برای نمایش این محتوا وجود ندارد

دومین الگو بصورت زیر است

<xsl:template match=”cd”>
<p>
<xsl:apply-templates select=”title”/>
<xsl:apply-templates select=”artist”/>
</p>
</xsl:template>

میگه برای تگ هایی که نامشان cd است دستورات زیر اجرا شود

<p>
<xsl:apply-templates select=”title”/>
<xsl:apply-templates select=”artist”/>
</p>

خطهای سبز یعنی برای تگ هایی با نام title که دورن تگ cd هستند استایل یا الگو  به نام title اعمال شود و برای تگ هایی با نام artist که دورن تگ cd هستند استایل یا الگو  به نام artist اعمال شود

سومین الگو :

<xsl:template match=”title”>
Title: <span style=”color:#ff0000″>
<xsl:value-of select=”.”/></span>
<br />
</xsl:template>
برای تگ هایی که نامشان titile است ابتدا عبارت : titile   نشان داده شود سپس مقدار درون این تگ با رنگ ff0000 نشان داده شود برودبه خط بعد

<xsl:template match=”artist”>
Artist: <span style=”color:#00ff00″>
<xsl:value-of select=”.”/></span>
<br />
</xsl:template>
توضیح این هم مثل بالا می باشد

روش اجرای برنامه های xsl را در فصلهای اولیه xslt گفته شده است.