با سلام به شمادوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. با توضیحات Comments درجاوا اسکریپت درخدمت شمادوستان هستم.از Comment ها در جاوا اسکریپت برای توضیح کد و بهبود خوانایی آن ها استفاده می شود.

همچنین از توضیحات / comments می توانیم زمانی که می خواهیم کد جایگزینی را به جای کد اصلی امتحان کنیم، کمک بگیریم.

توضیحات تک خطی (single line comments)

توضیحات تک خطی با کاراکتر // آغاز می گردند.

جاوا اسکریپت هر متنی را که بین کاراکتر // و انتهای خط قرار بگیرد کاملاً نادیده می گیرد(اجرا نمی کند).

در این مثال از comment تک خطی پیش از هر خط به منظور تشریح کد مربوط استفاده شده.

مثال


نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

// Change heading:
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
// Change paragraph:
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

مثال زیر برای توضیح کد در انتهای هر خط یک comment تک خطی بکار گرفته.

مثال

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

var x = 5; // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2; // Declare y, give it the value of x + 2

document.getElementById(“demo”).innerHTML = y; // Write y to demo

توضیحات چند خطی (multi-line comments)

Comment های چند خطی با */ آغاز شده و با کاراکتر /* خاتمه می یابند.

هر نوشته ی که بین دو کاراکتر گفته شده قرار گیرد کاملاً توسط جاوا اسکریپت نادیده گرفته می شود.

این مثال یک توضیح چند خطی (comment block یا مجموعه ی از توضیحات) را برای تشریح کد مورد نظر بکار می گیرد.

مثال


نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

/*
The code below will change
the heading with id = “myH”
and the paragraph with id = “myp”
in my web page:
*/
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

نکته

در بیشتر مواقع برنامه نویسان از توضیح تک خطی استفاده می کنند.

Comment block ها معمولا برای مستند سازی های رسمی بکار می روند.

استفاده از توضیحات برای جلوگیری از اجرای کد

با بهره گیری از توضیحات (comments) می توان از اجرای کد جلوگیری کرد که برای اجرای تست و امتحان کردن کد جایگزین بسیار کارامد تلقی می گردد.

افزودن کاراکتر // در ابتدای خط کد باعث می شود خط کد از حالت قابل اجرا به حالت comment تبدیل شود، بدین معنا که دیگر خط کد مورد نظر اجراشدنی نبوده و به یک توضیح ساده تبدیل گردد.

این مثال با استفاده از //، اجرای یکی از خط کدها را مانع می شود.

مثال


نمونه چهار
?
۱
۲
۳
۴

//document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

حال مثال زیر را مشاهده می کنید که به کمک comment block از اجرای چندین خط کد جلوگیری می کند.

مثال


نمونه پنج
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶

/*
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “Welcome to my Homepage”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “This is my first paragraph.”;
*/