با سلام به شما کاربران خوب، عزیز، امیدوارم که خوب باشین. و از اموزشهای ما استفاده ببرید.با مجموعه اموزشهایی از Sql درخدمت شما هستم .این مقاله چگونگی ایجاد یک Transact-SQL stored procedure را با استفاده از Object Explorer در SQL Server Management Studio توضیح می دهد و مثالی آورده که یک stored procedure ساده را در AdventureWorks database ایجاد میکند.
ایجاد یک Stored Procedure

در Object Explorer، به نمونه ای از Database Engine وصل شوید و سپس آن نمونه را بسط دهید.
Databaseها را بسط دهید، Databaseهایی را بسط دهید که stored procedure متعلق به آن است، و سپس Programmability را بسط دهید.
روی Stored Procedures کلیک راست، و سپس روی New Stored Procedure کلیک کنید.
در منوی Query، روی Specify Values for Template Parameters کلیک کنید.
در Specify Values for Template Parameters، ستون Value، محتوی valueهای پیشنهادی برای پارامترها است. Valueها را قبول کنید یا آنها را با valueهای جدید جایگزین کنید، و سپس OK را کلیک کنید.
در query editor، عبارت SELECT را با عبارتی برای procedure خودتان جایگزین کنید.
برای تست کردن syntax، در منوی ،Query روی Parse کلیک کنید.
جهت ایحاد stored procedure، در منوی Query، روی Execute کلیک کنید.
جهت ذخیره script، در منوی File، روی Save کلیک کنید. نام فایل را قبول کنید یا آن را با نامی جدید جایگزین کنید، و سپس روی Save، کلیک کنید.

ایجاد یک نمونه از Stored procedure

۱٫ در Object Explorer، به نمونه ای از Database Engine وصل شوید و سپس آن نمونه را بسط دهید.

۲٫ Databases را بسط دهید، AdventureWorks database را بسط دهید، و سپس Programmability را بسط دهید.

۳٫ روی Stored Procedures کلیک راست، و سپس روی New Stored Procedure کلیک کنید.

۴٫ در منوی Query، روی Specify Values for Template Parameters کلیک کنید.

۵٫ در Specify Values for Template Parameters، Valueهای زیر را برای پارامترهایی که در زیر نشان داده شده، وارد کنید.

Value

Parameter

Your name

Author

Today’s date

Create Date

Returns employee data.

Description

HumanResources.uspGetEmployees

Procedure_name

@LastName

@Param1

nvarchar(50)

@Datatype_For_Param1

NULL

Default_Value_For_Param1

@FirstName

@Param2

nvarchar(50)

@Datatype_For_Param2

NULL

Default_Value_For_Param2

۶٫ روی OK کلیک کنید.

۷٫ در query editor، عبارت SELECT را با عبارات زیر جایگزین کنید.

SELECT FirstName, LastName, JobTitle, Department

ROM HumanResources.vEmployeeDepartment

HERE FirstName = @FirstName AND LastName = @LastName;

۸٫ برای تست کردن syntax، در منوی Query روی Parse کلیک کنید. اگر پیام error دریافت کردید، عبارات را با اطلاعات بالا مقایسه کنید و در صورت لزوم تصحیح کنید.

۹٫ جهت ایحاد stored procedure، در منوی Query، روی Execute کلیک کنید.

۱۰٫ جهت ذخیره script، در منوی File، روی Save کلیک کنید.

۱۱٫ جهت اجرا کردن stored procedure، روی نوار ابزار (toolbar)، روی New Query کلیک کنید.

۱۲٫ در پنجره query، عبارات زیر را وارد کنید:

USE AdventureWorks;

GO

EXECUTE HumanResources.uspGetEmployees @FirstName = N’Diane’, @LastName = N’Margheim’;

GO

۱۳٫ روی منوی Query، Execute را کلیک کنید.