با سلام به شما دوستان عزیز و گرامی امیدورام که  حالتون خوب باشه برای اتصال به پایگاه داده یک خط کد می نویسیم.

هنگام عوض کردن پایگاه داده، فقط یک خط کد را بازنویسی می کنیم. در زیر کد PDO برای اتصال به چند پایگاه داده آمده است.

// for MySQL

$conn = new PDO(“mysql:host=$host;dbname=$db”, $user, $pass);

// for SQLite

$conn = new PDO(“sqlite:$db”);

// for postgreSQL

$conn = new PDO(“pgsql:host=$host dbname=$db”, $user, $pass);

به کد زیر نگاه کنید.

‎<?php‎

‎// configuration‎

‎$dbtype     = “sqlite”;‎

‎$dbhost     = “localhost”;‎

‎$dbname     = “test”;‎

‎$dbuser     = “root”;‎

‎$dbpass     = “admin”;‎

‎$dbpath     = “c:/test.db”;‎

‎// switching‎

switch($dbtype){‎

‎  case “mysql”:‎

‎ ‎

‎    $dbconn = “mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname”;‎

‎    break;‎

‎  case “sqlite”:‎

‎    $dbconn = “sqlite:$dbpath”;‎

‎    break;‎

‎  case “postgresql”:‎

‎    $dbconn = “pgsql:host=$host dbname=$db”;‎

‎    break;‎

‎}‎

‎// database connection‎

‎$conn = new PDO($dbconn,$user,$pass);‎

‎?>‎

این روش راحت تر و پرتابل تر است. برای تغییر پایگاه داده فقط یک خط (خط ۳) را تغییر می دهیم.