هر دو Drive باید دارای partition بندی و نوع partition table (نوع MBR یا GPT) یکسان باشند، برای دیسک‌های بزرگتر از ۲TiB از نوع GPT استفاده می‌گردد.

Drive با partition table از نوع GPT:

از ابزار sgdisk می‌توانید استفاده کنید و به راحتی جدول پارتیشن به یک درایو جدید کپی نمایید.

راه‌های مختلفی برای کپی GUID یا (GPT) وجود دارد، در ادامه مثالی از انتقال اطلاعات از sda به sdb آورده شده است:

sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda

نیاز است برای Drive جدید UUID تصادفی جدید ایجاد گردد:

# sgdisk -G /dev/sdb

حال نیاز است Drive به آرایه افزوده شده، و به عنوان آخرین مرحله bootloader باید نصب شود.

Drive با partition table از نوع MBR:

به کمک sfdisk به سادگی می‌توان partition table را به Drive جدید منتقل نمود.

# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

source drive در /dev/sda و target drive در /dev/sdb قرار دارد.

در صورت تمایل یا اگر partition توسط سیستم شناخته نشد، باید آنرا از هسته سیستم به کمک دستور زیر انتقال دهید:

# sfdisk -R /dev/sdb

معمولا در هنگام استفاده از fdisk، cfdisk و … ممکن است partitions ایجاد شود، دقت داشته باشید که partitions ایجاد شده باید از نوع Linux raid autodetect (ID fd) باشد.