آدرس متغیر : آدرس اولین بایت از حافظه که به یک متغیر اختصاص می یابد آدرس آن متغیر نامیده می شود .

می دانیم که متغیر ها در حافظه ذخیره می شوند اما مقدار حافظه مورد نیازشان با یکدیگر متفاوت است :

char : 1 Byte

int : 2-4 Byte

float : 4 Byte

double : 8 Byte

مثلا اگر ما متغیری از نوع int را تعریف کنیم ۲ یا ۴ بایت را اشغال می کند و به این معنی است که تعداد ۴ تا ۸ خانه پشت سر هم از حافظه را اشغال می کند که آدرس آن اولین آدرس خانه حافظه در نظر گرفته خواهد شد .