سلام خدمت شما همراهان عزیز ، با آموزشی دیگر در زمینه ترکیب مربوط به query و روش ترکیب در LINQ در خدمت شما هستم.اکثر query ها در داکیومنتیشن مقدماتی Language Integrated Query (LINQ) با استفاده از ترکیب اعلانی LINQ نوشته می شوند. به هرحال وقتی که کد کامپایل می شود، ترکیب query باید به روش فراخوانی ها برای .NET common language runtime (CLR) ترجمه شود. این فراخوانی ها اپراتورهای استاندارد query را تقاضا می کند که دارای نام هایی مانند Where, Select, GroupBy, Join, Max, و Average می باشند. می توانید آنها را به طور مستقیم با استفاده از ترکیب متود به جای ترکیب query فرا بخوانید.

Query syntax و method syntax از لحاظ معنایی یکسان هستند، اما برای بسیاری از مردم خواندن ترکیب query بسیار ساده تر و آسانتر می باشد. برخی query ها باید با عنوان فراخوانی های متود (method calls) بیان شوند. برای مثال شما باید از یک method call برای بیان یک query استفاده کنید که تعداد عناصری که با شرایط خاص هماهنگ می شوند، بازیابی کند. همچنین باید برای یک query که در یک توالی منبع دارای حداکثر مقدار می باشد، از یک method call استفاده کنید. مستندات مرجع برای اپراتورهای ایتاندارد query در فضانام System.Linq ازmethod syntax استفاده می کند. بنابراین حتی وقتی نوشتن query های LINQ را شروع می کنید، آشنایی با چگونگی