چگونگی کارکرد یک DHCP:
زمانیکه یک کاربر کامپیوتر خود را راه اندازی می کند سیستم عامل آن بعد از بالا آمدن در خواستIP میکند. بعد از آن ۴ مرحله انجام میگیرد:

-DHCP Discover
در این مرحله Client درخواست خود را جهت دریافتIP در شبکه Broadcast میکند. به آدرس ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ ارسال میکند و IP خود او نیز ۰٫۰٫۰٫۰ در نظر میگیرد.

۲-DHCP Offer
در این مرحله تمام DHCP Server هائیکه Broadcast انجام شده در مرحله اول را دریافت میکنند از Range IP تعریف شده بر روی خود یک IP انتخاب نموده و به همراه مدت زمانی که قرار است آنIP را در اختیار Client قرار دهد و آنرا به شکل زیر ارسال میکند.

Destination MAC Address=Client Destination IP=255.255.255.255

Source IP=IP of DHCP Server 3-DHCP Request
Client درخواست کننده پس از دریافت DHCP Offer ها اولین DHCP Offer را انتخاب نموده و آنرا توسط یک Packet در شبکه Broadcast میکند و در آن Packet آدرسDHCP Server که Offer او قبول شده است مشخص مینماید.

dsdd
۴- DHCP Ack,DHCP Nack
پس از آنکه Client به DHCP Server که Offer اوقبول شده DHCP Request را فرستاد در صورتیکه هنوز IP که Offer شده در Range او وجود داشته باشد و توسط Admin حذف نشده باشد DHCP Server تایید خود را مبنی بر اختصاص IP به Client اعلام میکند. ولی اگر IP توسط Admin از Range مربوطه حذف شده باشد DHCP به Client درخواست کننده پیغامDHCP Nack را ارسال میکند و Client مجبور میشود که تمام مراحل را دوباره طی کند.