اعمال Policyها به صورت یکطرفه بین Zoneها توسط Zone pair انجام می گیرد. زمانی که به یک جریان ترافیک بین Zoneها نیاز است یک Zone Pair در جهت جریان ترافیک تنظیم می شود. اگر جریان به صورت دوطرفه نیاز باشد باید دو Zone Pair تعریف شود. برای ویژگی Stateful inspection نیاز به Zone pair دوم نیست و بصورت پیش فرض ترافیک بازگشتی اجازه ورود پیدا خواهد کرد.

خود دستگاه به عنوان یک Zone معرفی شود و از آن برای محافظت از خود دستگاه استفاده می شود و برای مباحث control and management planes استفاده می شود. این Zone تحت عنوان Self zone می باشد. این Zone شامل ترافیک هایی می باشد که مقصد آن خود دستگاه می باشد یا توسط خود دستگاه تولید می شود. همانطور که در تصویر زیر می بینید Self zone همانند سایر Zoneها می تواند به عنوان zone مبدا یا مقصد استفاده شود و همچنین به صورت یک طرفه تنظیم می شود.

تا قبل از نسخه IOS 15.0.1M ترافیک بین اینرفیس های متعلق بین یک Zone اجازه عبور داشت وکنترلی روی آن صورت نمی گرفت اما از این نسخه به بعد امکان تعریف Zone pair برای ترافیکی که مبدا و مقصد آنها یک Zone است وجود دارد.