Wildcardها یا کاراکترهای جایگزین در SQL

Wiki

Wildcardها می توانند جانشین یک یا چند کاراکتر برای جستجوی داده در یک پایگاه داده شوند.

Wildcardها باید به همراه عملگر LIKE استفاده شوند.

Wildcardهای زیر در SQL می توانند استفاده شوند:

wire