WEP پویا

قبل از این‌که یک نفوذگر بتواند به‌طور واقعی به شبکه ای که توسط پروتکل WEP حمایت می شود دسترسی پیدا کند، باید تعداد زیادی از بسته های داده را برای شکستن کلید سری مشترک به‌دست آورد. اگر شبکه ی بی سیم بتواند کلید سری مشترک را هر زمان قبل از آن‌که نفوذگر بتواند بسته های کافی برای شکستن کلید سری به‌دست آورد، تغییر دهد، شکستن کلید رمز خیلی مشکل تر می شود. به این نوع از پروتکل WEP، WEP پویا گفته می شود. از آن‌جایی که پروتکل WEP سیستم تولید کلید اتوماتیک ندارد، پیاده سازی WEP پویا بر روی پروتکل WEP کمی مشکل است.