Web com (دوربین اینترنتی):
کاربران به کمک این دوربین که بر روی سیستم خود نصب می کنند می توانند تصویر خود را در اتاق های چت ارائه دهند و به اصطلاح چت تصویری داشته باشند (این دوربین ها قیمتی بسیار ارزان دارند)