شبکه ای که در نقاط جغرافیایی مختلف پراکنده است و برای مرتبط کردن سگمنتهای مختلف به قابلیت های ارتباطی متکی است هر wan میتواند یک شبکه بزرگ باشد و یا از تعدادی LAN مرتبط به هم تشکیل یابد
lan و wan ها معمولا بوسیله مالکیت شبکه فرق گذاشته می شوند.در یک lan شرکت ها همه شیوه های وصل شدن تجهیزات مثل روترها , سویئچها , سیم کشی ها و از این قبیل را مالکیت و اداره می کنند
این عمل معمولا در یک WAN صورت نمی گیرد , جایی که یک تامین کننده سرویسها ( از قبیل یک حامل ارتباط از دور محلی ) معمولا صاحب های لینک های شبکه و تجهیزات راه گزینی هستند