Vm ware ما چهار گزینه برای Load balancing داریم :

Route based on originating virtual port id : در این حالت با توجه به شماره پورت Vmها ترافیکراز یکی از Vmincها ارسال می‌شود، و به دلیل سادگی Loadکمتری بر روی سیستم می‌گذارد. به طور مثال اگر چهار Vm داشته باشیم که به سه Vmnic از طریق یک Port Group متصل هستند به ترتیب با توجه به کمترین شماره پورت آنها را از Vmnic0 تا Vmnic3 ارسال می‌کند و بدلیل اینکه تعداد Vmها از Vmnicها بیشتر است به صورت Round Robin ترافیک چهارمین Vm را نیز از Vmnic0 عبور می‌دهد.
Route based on source MAC hash : این گزینه نیز همانند روش اول عمل می‌کند با این تفاوت که در انتخاب Source به جای Port id از Source Mac استفاده می‌کند و همانند روش قبلی ترافیک هر کدام از Vmها را بر روی یک Vmnic به صورت ثابت ارسال می‌کند و تنها تفاوت آن با روش قبلی این است که Port id Vmها در خاموش و روشن شدن ممکن است تغییر کند ولی Mac address به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست.
Route based on IP hash : در این حالت بر خلاف دو روش قبلی ما با Destination IP نیز روبرو هستیم و کلیدی ترکیبی با Source IP ساخته و ترافیک را به طور متقارن‌تری از Vmnicها ارسال می‌کنیم. اما از طرفی بدلیل اینکه ترافیک Vmها به صورت متغیر از Vmnicها ارسال می‌شود باعث می‌شود در Mac Table سوئیچ فیزیکی یک Vm از چند پورت مختلف دیده شود و باعث سردرگمی سوئیچ شود و برای حل مشکل ما باید در سوئیچ فیزیکی پورت‌های ورودی از Vmnicها را در یک Channel-group تعریف کنیم و به عبارت ساده‌تر Etherchnnel بزنیم.
Use explicit failover order:آخرین گزینه در واقع یک نوع راهکار برای HA است و عمل Load Balancing را انجام نمی‌دهد و اولویت کاری Vmnicها را در صورت از کار افتادن هر کدام از آنها را مشخص می‌کند.