Uplink و Downlink: در این قسمت می‌توانید میزان بیشترین پهنای باندی را که می‌توان استفاده کرد تعریف کنید. اگر مایل هستید این مقادیر بیشینه نباشد به مقادیر کمتر تغییرشان دهید. پیشنهاد می‌شود برای Uplink‌ عددی بین ۸۰ تا ۹۵ درصد و برای Downlink‌ عددی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تعریف کنید.