زمانی که یک hub را به hub دیگری متصل  می کنیم به آن لینک اتصال دهنده ی hub ها به یکدیگر uplink گفته می شود.