یک مجموعه از domain controller ها میباشد که در زیر domain(دومین) قرار میگیرد

دومین کنترلر

 Parent Domain  iran.com
Child Domain  teh.iran.com , ahv.iran.com
Grand Child Domain kar.teh.iran.com , meh.teh.iran.com , sho.ahv.iran.com , dez.ahv.iran.com

Forest

به مجموعه ای از Tree ها Forest میگوییم
مجموع از  domain controller مستقل از قبیل  parent domains,child domain,back up  گوییم

OU:Organisational Units

OU یک شی است که مبنی بر اداره, محل و یا سرویسهابرای مدیریت ساده user ,group ساخته میشود