یک Syntax ویژه از پروتکل جهانی و انحصاری URL است که بر روی پورت ۲۳ راه اندازی می شود ولی بر این دلیل نیست که نتوانیم بر روی پورتهای دیگر Telnet را استفاده نمائیم .

تقریباً شماتیک کلی یک URL به صورت زیر است :

fg